Випуск I (35), 2018

ОФІЦІЙНА ХРОНІКА, ОСВІТА, НАУКОВЕ, ВИРОБНИЧЕ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ 

Тревого І., Четверіков Б., Рудик О. Діяльність Західного геодезичного товариства у 2012–2017 рр

  Висвітлено основні напрями п’ятирічної діяльності Правління Західного геодезичного товариства УТГК.

 

Тревого І., Четверіков Б., Корлятович Т. П’ята звітно-виборна конференція ЗГТ УТГК

Подано інформацію про П’яту звітно-виборну конференцію ЗГТ УТГК. Описано проведення конфенренції, наведено новий склад Правління, Ревізійної комісії та ухвалу конференції.

 
Тревого І., Четверіков Б., Третяк К. Делегація УТГК на Генеральній асамблеї Європейської асоціації геодезистів

Подано інформацію про структуру Європейської асоціації геодезистів (CLGE) та основні напрями її діяльності. Висвітлено основні моменти участі Громадської спілки “Українське товариство геодезії і картографії” у засіданні Генеральної асамблеї CLGE та прийняття України до складу Асоціації. Проінформовано про проведення в 2021 р. в Україні чергового з’їзду Генеральної асамблеї Європейської асоціації геодезистів.

 

 Тревого І., Третяк К., Задорожний В., Четверіков Б. Інноваційні цифровіта ІТ-технології на “Intergeо – 2017” . Повідомлено про найбільшу в світі міжнародну конференцію та виставку геодезії, фотограмметрії, геоінформатики “INTERGEО-2017”, яка відбулася 26–29 вересня 2017 р. у Берліні, та участь у ній українських геодезистів.

Тревого І., Задорожний В., Четверіков Б. ХХХІХ з’їзд польських геодезистів (SGP) як важливий маркер міжнародної кооперації

 Висвітлено результати ХХХІХ з’їзду польських геодезистів (SGP), який відбувся 29.06–2.07.2017 р. у м. Ольштин, та участь у ньому делегації ГС УТГК.

Тревого І., Задорожний В., Ванчура О. Підготовка магістрів за програмою подвійних дипломів

Наведено результати підготовки магістрів Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” у Вищій школі Нойбранденбурґ (Німеччина) за програмою подвійних дипломів.

Дрбал А. Чеський і австрійський астроном, математик, геодезист і педагог професор д-р Франтішек Кодеш з Троєнгорста (1761–1831) у Львові

Описано життєвий шлях, наукову і педагогічну діяльність чеського і австрійського астронома, матема¬тика, геодезиста і педагога професора д-ра Франтішека Кодеша з Троєнгорста (1761–1831) у Львові.

Савчин І., Лозинський В., Марусаж Х., Досин С. Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “GeoTerrace-2017”

Висвітлено роботу Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених “GeoTerrace-2017”, що відбулася 14–16 грудня 2017 року в Інституті геодезії Національного університету “Львівська політехніка”.

Жежера И., Тревого И. Мониторинг смещений и деформации земной поверхности с помощью алгоритмов SQUEESAR™

Розглядають можливість радіолокаційної спектроскопічної (SAR) для супутникового моніторингу суміщень і деформації земельної поверхні

Кононенко С., Удовенко І., Шемякін М. Особливості застосування аерокосмічних знімань для визначення та прогнозування ризиків у рослинництві

Досліджено значення ризиків для розвитку рослин¬ництва. Розглянуто методи аерокосмічного знімання об’єктів страхування та використання успішного досвіду їх застосування в перспективі. Узагальнено недоліки страхових послуг та запропоновано способи підвищення ефективності ведення страхової діяльності в умовах інтенсивного використання сучасних ГІС-технологій у АПК.

Celms A., Paršova V., Ratkevičs A., Reķe I. Development of Implementation of geoinformation provision of state border demarcation works

Описано участь фахівців з геоінформатики поля Латвії у визначенні державних кордонів після відновлення незалежності у 1990 р. Визначення державного кордону дало змогу набути великий практичний та теоретичний досвід. Демаркаційні роботи здійснювались протягом значного періоду з 1991 до 2018 рр. на чотирьох сухопутних кордонах країни. Експерти мали можливість ознайомитись з розвитком геоінформаційних технологій, переходячи від одного державного кордону до іншого, розглянути залучення останніх геоінформаційних технологій та технічних рішень до відновлення державних кордонів Латвії, проаналізувати їх вплив на параметри виконання демаркаційної роботи.

Эфендян П., Оганнесян Т. О возможностях совместного использования данных спутниковых снимков и беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве

Розглянуто можливість використання даних супутникових знімків і безпілотних літальних апаратів для потреб сільського господарства

Булакевич С., Качановський О. Моніторинг стану сільськогосподарських угідь озимої пшениці з використанням даних супутників Sentinel та систем штучного інтелекту

Наведено результати досліджень стану озимої пшениці з використанням даних дистанційного зондування Землі з космосу. Встановлено можливість отримання достовірної інформації про посіви озимої пшениці з використанням матеріалів дистанційного зондування супутників Sentinel-2 і прогнозування врожайності із застосуванням нейронних мереж.

Перович Л., Лудчак О., Гулько О. Аналіз світового досвіду використання методів космічного знімання для моніторингу земель сільськогосподарського призначення

Проаналізовано рішення щодо використання ме¬тодів космічного знімання для моніторингу зе¬мель сільськогосподарського призначення на осно¬ві використання світового досвіду та в Україні, для вирішення різноманітних завдань в сільськогосподарському ви¬робництві за допомогою космічних апаратів на прикладі провідних країн світу та України

 

ГЕОДЕЗІЯ І ГЕОДИНАМІКА

 

Тадєєв О. Адаптивні методи оцінювання та інтерпретації деформаційних полів Землі з використанням GNSS-даних

Розглянуто перспективи створення моделей і методів оцінювання деформаційних полів Землі, які адекватні даним моніторингу фізичної поверхні GNSS-методом. Аналіз використовуваних методів виявив недостатній ступінь їх відповідності потенційному інформаційному ресурсу GNSS-даних. Сформульовано вимоги до моделей деформаційних полів і нових адаптивних методів опрацювання GNSS-даних. Запропоновано альтернативні узагальнювальний підхід і методи деформаційного аналізу на основі теорії диференціального подання перетворень образів ріманового простору в формі складних та елементарних дифеоморфних многовидів..

 

Джуман Б. Зв’язок між глобальним та регіональним гравітаційними полями

З появою великої кількості нових даних виникає необхідність побудови нових і уточнення вже створених моделей гравітаційних полів. Якщо такі дані відомі для деякого регіону, доцільно побудувати регіональну гравітаційну модель, а потім за її допомогою уточнити глобальну модель, оскільки побудова нової глобальної моделі високої розрізнювальної здатності потребує використання значно більших часових і матеріальних ресурсів. У статті розглянуто метод adjusted spherical harmonic analysis (ASHA) для побудови регіональних гравітаційних полів. Цей метод передбачає трансформацію вхідної інформації з шапки сфери на півсферу. В такому разі приєднані сферичні функції Лежандра формують дві системи ортого¬нальних функцій, але загалом вони не є ортогональними. Виявлено аналітичний перехід між ASHA-коефіцієнтами регіонального поля та коефіцієнтами глобального поля. Запропоновано метод для знаходження коефіцієнтів переходу між глобальними і регіональними коефіцієнтами відпо¬відних моделей, а також для прикладу визначено такі коефіцієнти для часткового випадку. В цій роботі вперше знайдено аналітичний перехід між глобальним та регіональним гравітаційними полями, що дає можливість уточнювати коефіцієнти глобального гравітаційного поля з використанням лише регіональних даних.

 

Тищук М. Визначення координат на станції сумісних астрономічних, геодезичних і геофізичних спостережень біля Полтави

Коротко описано станцію сумісних спостережень в с. Степанівка та її локальну координатну мережу. Подано результати GPS-кампаній 1999 і 2012 рр. із визначення координат основних пунктів мережі. Наведено швидкості зміни координат цих пунктів і довжини хорди між ними. Через локальну мережу обчислено координати й інших її пунктів. Виконано приведення координат зовнішнього пункту до геометричного центра станції за спрощеною методикою.

 

 ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ 

 

Ratkevičs A., Celms A., Veliks A., Cintiņa V. Research of Possibilities of Technologies of Laser Scanning in State Border Maintenance Works 

Підтримання державного кордону завжди пов’язане з конкретною територією та зніманням об’єктів на ній, визначаючи як ситуацію навколишнього регіону, так і реальну обстановку державного кордону та елементи її консолідації. В минулому традиційні методи дослідження потребували великого обсягу робочого часу в досліджуваній зоні. Сьогодні технологія збирання даних з лазерного сканування (або LIDAR) розглядається як сучасна та відповідна технологія для розроблення 3D-моделей. Проаналізовано результати практичних експериментів латвійських фахівців з використання технології LIDAR для підтримання державного кордону, оцінено отримані результати та окреслено пер¬спективи її використання в поєднанні з можливостями ГІС

Тревого I., Звягіна М. Визначення основних характеристик методики спостережень за деформаціями морських гідротехнічних споруд

У наведеній частині досліджень визначено основні характеристики методики спостережень за деформаціями морських гідротехнічних споруд (геометричного нівелювання, вимірювання нестворностей і щілиновимірювальних робіт). Одержано значення оберненої ваги рівноточних перевищень у нівелірних ходах та нестворностей, виміряних одним повним прийомом та із восьми прийомів. Отримано значення поздовжніх та поперечних зміщень секцій щодо попередніх і сумарне поздовжнє зміщення всієї споруди за щілиновимірювальними даними..

Корлятович Т. Дослідження конструкції мобільного водомірного поста

Розроблено конструкцію мобільного водомірного поста. Досліджено конструкцію і методику вимірювання рівня води в лабораторних та природних умовах. Доведено, що конструкція мобільного водомірного поста та методика вимірювань дають можливість підвищувати точність вимірювання рівня води до 1 мм.

 
 Ломпас О., Лозинський В. Дослідження динаміки схилу зсувонебезпечної ділянки Львівського міського полігона твердих побутових відходів

Висвітлено дослідження динаміки схилу зсувонебезпечної ділянки Львівського міського полігона твердих побутових відходів. Визначено горизонтальні та вертикальні рухи, що відбувалися на зсувонебезпечній ділянці

 КАДАСТР

Перович Л., Пересоляк Р. Мова розмітки кадастрових файлів обміну UCML

Враховуючи важливість земельного кадастру, якість кадастрового обміну має надзвичайно важливе значення як для земельного кадастру, так і для всіх інших кадастрів загалом. Незважаючи на широке використання кадастрових файлів обміну формату XML у сфері землеустрою, недостатнє розуміння концептуальних особливостей цієї технології не дає змоги сповна розкрити її потенціал і, як наслідок, функціонально поліпшити кадастровий файл обміну і систему кадастрів України. У статті визначено частину складених об’єктів мови розмітки кадастрових файлів обміну UCML і узагальнено охарактеризовано концептуальні відмінності UCML і механізму, який використовують сьогодні в землевпоряджувальній сфері. Автори пропонували внести виправлення задля часткового вдосконалення структури кадастрового файла обміну, не змінюючи його істотно. Проте під час аналізу кадастрового файла обміну виявлено структурні та модельні проблеми, вирішення яких дало змогу отримати істотно інший формат кадастрового файла обміну. Результати дослідження дають можливість запропонувати зміни для поліпшення якості кадастрового файла обміну або замінити його повністю. Пропонований механізм частково зітре межі між різними кадастрами і дасть змогу повноцінно обмінюватися інформацією.

Губар Ю., Хавар Ю., Сай В. Дослідження методу розрахунку ринкової вартості об’єкта оцінки як функції ціни продажу об’єктів порівняння та ваги ступеня їх подібності 

Виконано дослідження формування ринкової вартості комерційного об’єкта нерухомості методом порівняння із розрахунком ваги ступеня подібності об’єктів порівняння. Оцінювання ґрунтується на спостереженні та аналізі даних про численні угоди з купівлі-продажу та з надання в оренду об’єктів нерухомості.

Лаката В., Маланчук М., Паламар А. Застосування сучасних технологій для кадастрових робіт

Запропоновано використовувати БПЛА для створення інвентаризаційних кадастрових планів масштабів 1:500–1:2000. Сучасні технології істотно прискорюють роботи у сфері кадастру та землеустрою. Їх дієвість доведено матеріалами, створеними для топографічного знімання масштабу 1:500 та інвентаризаційних планів масштабу 1:2000.

Хоптар В. Методичні підходи до створення геоінформаційної системи для об’єднаних територіальних громад

У статті розглянуто можливості створення цифрової карти території за матеріалами аерофотознімання та подальшої реалізації бази даних територіальної громади.

 

 ФОТОГРАММЕТІЯ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА КАРТОГРАФІЯ 

 

Бурштинська Х., Третяк С., Шевчук В. Моніторинг змін русла річки Стрий з використанням ГІС-технологій

Розглянуто планові зміщення та зміни русла річки Стрий, яка є однією з найбільших приток Дністра. Моніторинг здійснено за 120-річний період на підставі топографічних карт, космічних знімків, карти четвертинних відкладів, карти ґрунтів з різних часових періодів. Дослідження проведено для всієї довжини русла Стрия від витоків річки до її гирла у місці впадіння у річку Дністер. Виявлено особливості змін для трьох різних частин річки: гірської, передгірської та рівнинної. Для гірської частини русло річки за 120 років залишилось майже незмінним, для другої частини характерна багаторукавність, найістотніші планові зміщення русла спостерігаються на третій рівнинній частині. Ці зміщення спричинені як природними, так і антропогенними чинниками. На цій ділянці річки горизонтальні зміщення досягають 1100 м.

Глотов В., Гуніна А., Довбиш Б. Порівняльний аналіз застосування програмних пакетів Pix 4D та Agisoft Photo Scan для опрацювання цифрових зображень, отриманих з БПЛА

Розраховано апріорну оцінку точності визначення просторових координат місцевості. Наведено результати експериментальних робіт та виконано порівняльний аналіз програмних пакетів Pix 4D та Agisoft Photo Scan..

Куліковська О., Атаманенко Ю. Результати застосування БПЛА у геодезичних вимірюваннях на дослідному полігоні  pdf Download

На тестовому дослідному полігоні виконано тахеометричне знімання, GPS-знімання та аерознімання з БПЛА – DJI Phantom 3 Professional. У результаті опрацювання матеріалів знімань за допомогою програмного забезпечення Delta Digitals отримано координати контуру полігона та віддалі між марками. Виконано математичне опрацювання результатів нерівноточних подвійних вимірювань за значущості систематичної похибки, досліджено обчислені середні квадратичні похибки середніх виміряних віддалей у програмному забезпеченні Statistica_10. На підставі одержаного варіаційного ряду побудовано гістограму..

Trevoho I., Heger W., Loßmann Ch., Lisnyk O. Aerial data application for construction of large-scale plans

Охарактеризовано методи застосування аерофотознімків та знімків з мультикоптера для створення великомасштабних планів (1:500, 1:1000). Запропоновано методи покращення якості 3D моделі місцевості за допомогою використання перспективних знімків з мультикоптера та наземних, створених камерою високої роздільної здатності.

Кузик З., Бердар Ф. 3D-моделювання та візуалізація монументальних споруд за даними аерознімання та ГІС

Розглянуто методику і технологію аерозні¬мання з малих БПЛА з метою 3D-моделювання монументів. Оброблення знімків здійснено в програмі AgiSoft PhotoScan. Складено технологічну схему виконання робіт. Картографування і документування об’єктів виконано за допомогою ГІС ArcGIS.

Четверіков Б. Методика визначення меж зруйнованого старого некрополя у м. Броди за допомогою ГІС-технологій

У статті розглянуто метод геоінформаційного визначення меж Старого єврейського цвинтаря у м. Броди за архівними аероматеріалами часів Другої світової війни. Визначено, що 85 % цвинтаря Радянська влада забудувала в післявоєнний період стадіоном.

Янчук О., Шульган Р., Янчук Р., Франкова І. Геоінформаційне забезпечення роботи управління містобудування та архітектури

Проаналізовано використання наявних картографічних матеріалів управління містобудування та архітектури. Подано модель роботи міського сервера картографічної інформації. Для описання алгоритмів роботи системи та потоків даних у ній розроблено IDEF0 діаграми з описом процесів конвертації даних, під’єднання до бази даних Postgres/PostGIS з AutoCAD, QGIS, ArcGIS, налаштування багатокористувацького доступу. Апробовано запропоновані алгоритми на прикладі одного з містобудівних кварталів м. Рівне.

Бурштинська Х., Денис Ю., Поліщук Б., Тимчишин М. Моніторинг лісових пожеж за космічними знімками середнього розрізнення (на прикладі штату Арізона, США).

Здійснено дослідження лісової пожежі у штаті Арізона (США) за космічними знімками. Для дослідження використано знімки, отримані із супутників Landsat-5 (30 травня 2011 р.; 15 червня 2011 р.) та Landsat-7 (7 червня 2011 р.) на ділянку лісу штату Арізона. Для визначення площ пожежі та її змін за 30.05–15.06.2011 р. використано методи неконтрольованої та контрольованої класифікацій.

Дець Т., Трохимець С., Окренець Ю. Оптимізація автомобільних перевезень засобами ГІС (на прикладі Рівненської області)

Висвітлено досвід створення геоінформаційної системи оптимізації автомобільних перевезень засобами ГІС. Описано основні етапи розв’язання транспортної задачі за допомогою ГІС-технологій, а саме на базі програмного забезпечення ArcGIS. Запропонована модель системи дає змогу оптимізувати організацію транспо¬ртних перевезень з урахуванням стану дорожнього полотна. Розроблена система орієнтована на малі та середні логістичні підприємства.

Бабій Л., Ільків Т., Пилипець Ю. Технологічні особливості створення цифрових туристичних карт веломаршрутів за допомогою GPS-логера

Створення цифрових туристичних карт вело¬маршрутів за допомогою GPS-логера – актуальний крок у розвитку туризму, оскільки цей метод практичний і доступний для всіх користувачів та виконавців. Також це новий вектор дослідження в геоінформаційних технологіях, бо поєднує сучасні методи отримання та опрацювання просторових даних із семантичною інформацією про об’єкти. У роботі розглянуто методику побудови повноцінного інформаційного туристичного гіда з використанням GPS-логера, зручного для користування і завантаження з сервісу Everytrail.

Колб І., Колодій П. Геоінформаційний аналіз потенціалу сонячної енергії із застосуванням високоточних цифрових моделей місцевості

Розкрито методику дослідження сонячно-енерге¬тичного потенціалу територій і окремих локацій (дахів будинків) у складних ландшафтно-кліматичних умовах із застосуванням сучасних технологій та методів геоінформаційного аналізу. Аналіз ґрунтується на математичних моделях поширення сонячного випро¬мінювання і використовує цифрову модель місцевості високого розрізнення і геометричної точності.

ДИСКУСІЇ

Карпінський Ю., Лазоренко-Гевель Н. Методи збирання геопросторових даних для топографічного картографування

Розглянуто і класифіковано сучасні методи зби¬рання геопросторових даних для топографічного картографування. Обґрунтовано проблему невідповідності нормативно-правового забезпечення в галузі виробництва, постачання і використання геопросторових даних сучасним вимогам суспільства, високому рівню розвитку інформаційних технологій та нових методів збирання геопросторових даних.

Літинський В., Тревого І., Перій С. До встановлення допусків точного геометричного нівелювання   pdf Download

Досліджено вплив похибок геометричного нівелювання, пов’язаних з рейками. Обґрунтовано вимоги щодо прямовисності установлення рейок, введення поправок за довжину одного метра пари рейок, величини стрілки прогину рейок, показано, що необхідно вводити поправки за температуру рейок тощо. Виконання цих вимог сприятиме точності та ефективності нівелювання ІІІ і ІV класів без додаткових витрат.

 Мордвінов І., Пакшин М., Ляска І., Заяць О., Петров С., Третяк К. Моніторинг вертикальних зміщень території ГХП «Полімінерал» з використанням інтерферометричних методів оброблення супутникових радарних вимірювань та нахиломірних спостережень

Здійснено моніторинг вертикальних зміщень території гірничого відводу шахтних полів рудника № 2 Стебницького калійного родовища та прилеглої території (будинків, споруд, автомобільних і залізничних доріг, місцевості з відкритим ґрунтом та інших об’єктів) за допомогою супутникових радарних вимірювань та інтерферометричного оброблення даних та нахиломірних вимірювань та проаналізовано отримані результати.