Випуск І (27), 2014

ЗАХІДНЕ ГЕОДЕЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

Видається з 1996 р.

Періодичність видання – два випуски на рік

Випуск І (27), 2014

Присвячується професійному святу працівників

геології, геодезії і картографії України

Головний редактор – доктор технічних наук, професор І.С. Тревого

Львів

Видавництво Львівської політехніки 2014

УДК 528; 361; 681; 332; 631

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженер­ної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографіч­них підприємств і відомств.

В этом выпуске сборника опубликованы новые результаты развития теории и методов исследования фигуры Земли и внешнего гравитационного поля, а также исследования в области использования GNSS-и GIS-технологий, в области ин­женерной геодезии, картографии, фотограмметрии икадастра.

Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов геодезического профиля, работников геодезических предприятий иведомств.

New results of the development of theory and practice in researches of the figure of Earth and gravity field are published in this issue of the article collection. Researches in the area of use of GNSS and GIS, in engineering geodesy, cartography, photogrammetry and cadastre. This article collection is for scientists, academies, PhD students of geodetic stream, and employees of geodetic companies and authorities.

Друкується за рекомендацією Правління Західного геодезичного товариства УТГК (протокол № 13(324) від 22.01.2014 р.) та Вченої ради Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” (протокол № 5(136) від 12.02.2014 р.)

Занесений ВАК України до переліку фахових видань з технічних наук (постанова № 1-05/1 від 10 лютого 2010 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 8565 від 23.03.2004 р.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ТРЕВОГО І.С., д-р техн. наук, професор, Президент Українського товариства геодезії і картографії, декан Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” тел. +38-032 258-27-19, +38-050-370-64-02, e-mail: itrevoho@gmail.com

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ЗАБЛОЦЬКИЙ Ф. Д. (розділ “Геодезія, геодинаміка”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

КОСТЕЦЬКА Я. М. (розділ “Інженерна геодезія”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

ДОРОЖИНСЬКИЙ О.Л. (розділ “Фотограмметрія, геоінформаційні системи та картографія”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

ПЕРОВИЧЛ.М. (розділ “Кадастр”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка” 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

ГОЛУБІНКА Ю.І., канд. техн. наук, ст. викладач Національного університету “Львівська політехніка”,

тел. +38-067-782-65-82, e-mail: golubinka@lp.edu.ua

ЧЛЕНИРЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

БУРШТИНСЬКА Х.В., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

ВАСЮТИНСЬКИЙ І.Ю., д.т.н., професор, завідувач кафедри МІГАіК (Росія);

ВОЛЧКО П.І., начальник відділу НВФ “Дока” (м. Львів);

ГЛОТОВ В.М., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

ҐЕГЕР В., докт.-інж., професор Вищої школи Нойбранден-

бурга (Німеччина);

ДЕНИСОВ О.М., канд. техн. наук, доцент, Національний університет “Львівська політехніка”

МАКСИМЧУК В.Ю., д-р фіз.-мат. наук, професор, дирек-

тор Карпатського відділення Інституту геофізики

ім. С.І. Субботіна НАН України;

ПАХУТА А., доктор, професор, декан Варшавської Політехніки (Польща).

РАДЕЙ К., доктор, директор НДІГТК, м. Прага

САВЧУК С.Г., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

СОССА Р.І., д-р географ. наук, професор, директор ДНВП “Картографія” (м. Київ);

ТРЕТЯК К.Р., д-р техн. наук, професор, директор Інституту

геодезії Національного університету “Львівська політехніка”;

ЧЕРНЯГА П.Г., д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

ЧЕТВЕРІКОВ Б.В., асистент, Національний університет “Львівська політехніка” (техн. секретар);

 

Адреса редколегії:

Західне геодезичне товариство УТГК, Інститут геодезії Національного університету “Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна, тел. +38-032-258-27-19, +38-032-258-22-34, +38-050-370-64-02

Е-mail: chetverikov@email.ua, golubinka@ lp.edu.uа

© Західне геодезичне товариство, 2014 © Національний університет “Львівська політехніка”, 2014

ОФІЦІЙНА ХРОНІКА, ОСВІТА, НАУКОВЕ, ВИРОБНИЧЕ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ 

Заєць І. Основні засади використання геодезичної референцної системи координат УСК-2000 для забезпечення ведення державного земельного кадастру

 У статті розкрито підходи та особливості використання геодезичної референцної системи координат УСК-2000 для забезпечення ведення Державного земельного кадастру. 

 

Тревого І., Денисов О., Грицюк Т. Продуктивний рік міжнародної, наукової і громадської діяльності ЗГТ

 Наведені дані по всіх видах діяльності Західного геодезичного товариства у 2013 році.

Дрбал А., Тревого І. Професор Адольф Веніамінович Буткевич (1914-1983) – завідувач кафедри космічної геодезії і астрономії Львівської політехніки (до 100-річчя з дня народження)

 Описано життєвий шлях, професійну, педагогічну і громадську діяльність відомого російського астронома, геодезиста і математика професора Адольфа Веніаміновича Буткевича (1914-1983). Особливу увагу звернуто на його діяльність у Львівській політехніці.

 

 

Маліцький А., Лозинський В. Аналіз наземних лазерних 3d сканерів та сфера їх застосування  

Дана стаття класифікує різні типи наземних сканерів і аналізує принципи їх роботи. Авторська класифікація покликана пояснити особливості застосування сканерів в різних сферах і допомогти у виборі оптимальних моделей в залежності від поставлених цілей. 

 

Войтенко С., Іванчук О., Карпінський Ю., Тревого І. Почесна відзнака імені професора            М.Г. Відуєва

 Наведено коротку довідку про діяльність професора М.Г. Відуєва та подано Положення про почесну відзнаку його імені.  

 

ГЕОДЕЗІЯ

 

Тревого І., Цюпак І. Особливості метрологічної атестації еталонних геодезичних базисів

 Досліджуються похибки вимірювання ліній електронними тахеометрами на еталонному лінійному базисі. З досліджень виявлена додаткова похибка, яка зростає з відстанню. При точних вимірах поправку необхідно враховувати для ліній довших за 200 м. Вважається, що похибка ймовірно викликана недостатньою точністю врахування атмосферної поправки. Пропонується підхід для визначення поправки при метрологічній атестації еталонного базису. 

 

Літинський В., Віват А., Покотило І., Літинський С., Герасименко Є. Методика визначення інтервалів нівелірних рейок електронним тахеометром

Розглянуто методику компарування нівелірних рейок, які використовують у нівелюванні IV та III класів, за допомогою електронного тахеометра та відбивних плівок. Для оптимально розрахованих, за пропонованими нами формулами, віддалей до рейок, залежно від величини визначуваного відрізка на рейці та точності електронного тахеометра, можна отримати відповідну точність компарування таких рейок. Незалежно від величин шуканих інтервалів, віддалі, у запропонованій методиці, вимірюють електронним тахеометром тільки до декількох інтервалів рейки. Для решти інтервалів віддалі обчислювали за запропонованими нами формулами. 

 

Сейка З. Методологія розрахунку координат  постійної опорної станції  за системою  ASG-EUPOS

The article presents the methodology of the coordinate designation of a permanent reference station. The work was carried out on an empirical example of the designation of the reference station coordinates NWT1 (Nowy Targ, Poland). This station is a reference station type B, (according to Guidelines for EUREF Densifications) and this station also is the point of the basic horizontal national geodetic network class 2 and the vertical minor geodetic network class 3. Stations type B provide access to the European geodetic reference system on Polish territory.

 

Горб А., Федоренко Р., Шатохіна К. Експериментальне дослідження точності місцевизначення користувачів в мережевому RTK  режимі

Проведено серію експериментальних досліджень точності визначення місця розташування користувачів з використанням різних типів мережевих RTK – поправок, сформованих діючою мережею ГНСС базових станцій. Наведено результати вимірювань. Виконана оцінка точності.

 

Фис М., Голубінка Ю., Юрків М. Порівняльний аналіз формул для потенціалу  та його радіальних похідних тришарових кульових та еліпсоїдальних планет

Виведено формули для потенціалу еліпсоїда і його радіальних похідних до другого порядку включно, виконано їх порівняння з відомими співвідношеннями для кульової планети. 

 

Заблоцький Ф., Савчук М. Точність вологої складової зенітної тропосферної затримки, виведеної із GPS-спостережень 

Виконано аналіз точності вологих складових зенітної тропосферної затримки, отриманих  у результаті спостережень 3-х GРS-станцій і за даними радіозондування атмосфери на 3-х аерологічних станціях. 

 

 ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ 

 

Дутчин М., Грицюк Т., Ничвид М. Дослідження точності визначення осідань фундаментів інженерних споруд на стадії ущільнення грунтів

Наведені результати розрахунку точності спостережень за осіданнями інженерних споруд в процесі ущільнення грунтів в залежності від величини нерівномірних осідань точок гнучких фундаментів. Встановлення необхідної точності вимірювання осідань пропонується виконувати на основі моделювання осідань фундаментів з використанням методу кутових точок еквівалентного шару грунту.

 

Дейнека Ю., Озімбловський Р., Петров С. Досвід виконання геодезичного контролю за технічним станом об’єктів паливно-енергетичного комплексу 

Описані методи, методика та результати геодезичного моніторингу будівель, споруд і технологічного обладнання енергетичного комплексу (Добротвірської ТЕС). Наведені висновки, що за результатами такого моніторингу можна розробити заходи, які сприяють нормальній та безаварійній експлуатації об’єктів спостережень, а для забезпечення систематичного та ефективного геодезичного моніторингу об’єктів паливно-енергетичного комплексу необхідно розробити керівні технічні матеріали з сучасними вимогами щодо періодичності та точності виконання таких робіт. 

 

 КАДАСТР 

 

Калиніченко Ю., Сай В. Концептуальні засади правового    регулювання земельних відносин

Проаналізовано теоретичні і практичні аспекти регулювання земельних відносин. Аргументовано, що основою регулювання земельних відносин слугує земельно-кадастрова інформація. Обґрунтовано необхідність створення єдиної системи нормативно-правових актів у сфері державного земельного кадастру. 

 

Панас Р., Маланчук М. Консервація деградованих і малопродуктивних орних земель як основа збереження їх родючості

Розкрито суть деградації ґрунтів, її видів. Виявлено причини виникнення деградованих земель і визначено шкоду від них. Проаналізовано особливості розповсюдження деградованих і малопродуктивних земель в окремих ґрунтово-кліматичних зонах України. Наведені конкретні заходи щодо консервації деградованих і малопродуктивних земель. 

 

Перович І. Математичне моделювання земель адміністративно-територіальних одиниць 

Запропоновано методичний підхід для вирішення проблеми адміністрування земельних ресурсів, на основі кадастрового зонування територій з врахуванням екологічних, природних та соціально-економічних чинників. Максимальне значення цільової функції ефективності використання земельних ресурсів з врахуванням цілої низки обмежувальних факторів передбачено визначати симплекс-методом. 

 

Рябчій В., Рябчій В., Трегуб М., Совгіренко А. Деякі результати досліджень впливу коефіцієнта кореляції координат при обчисленні середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок 

Наведені дослідження впливу коефіцієнта кореляції при обчисленні середніх квадратичних похибок площ земельних ділянок. Визначити коефіцієнт кореляції між координатами точок кутів поворотів межі земельної ділянки практично не можливо. Обчислювати його за значеннями абсцис і ординат точок кутів поворотів межі земельної ділянки недоцільно і некоректно. Пропонується при обчисленні середньої квадратичної похибки площі земельної ділянки коефіцієнт кореляції не враховувати. 

 

Ванчура Р. Проблеми виникнення нових накладок та шляхи їхньому запобіганню 

Проаналізовано технічні документації та проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок і запропоновано шляхи запобігання виникненню нових накладок. 

 

Губар Ю., Губар А. Дослідження проблеми узгодження методичних підходів оцінки нерухомості в населених пунктах 

В статті запропоновано математичні залежності і процедуру вирішення проблеми узгодження результатів оцінки завдяки застосуванню рангових коефіцієнтів. Дослідження доводить теорію раціонального очікування, яка полягає в тому, що ринкова вартість формується очікуваннями суб’єктів ринку майбутніх переваг від володіння власністю. 

 

 ФОТОГРАММЕТІЯ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА КАРТОГРАФІЯ 

 

Бурштинська Х., Поліщук Б., Фіковська О. Гібридна класифікація лісів за космічними знімками високого розрізнення 

В роботі подано методику гібридної класифікації, яка базується на визначенні оптимальної кількості класів з використанням неконтрольованої класифікації і подальшим опрацюванням зображень способами контрольованої класифікації. Запропоновано критерій визначення оптимальної кількості класів. Для дослідження ефективності ідентифікації типів лісів Прикарпатського регіону використано космічний знімок із супутника Ikonos. Проаналізовано вплив на точність ідентифікації лісів навчальних вибірок різних розмірів і методів класифікації: максимальної вірогідності, Махалонобіса, мінімальної відстані. 

 

Іванчук О., Прикарпатський А. Моделювання форми поверхні і її проекція на площину: тріангуляція Делоне і її застосування 

Дано аналіз апроксимаційно-інтерполяційних методів стосовно застосування їх для моделювання форми поверхні і її проекції на площину. Запропонований аналітичний підхід до проектування поверхні на площину на основі тріангуляції Делоне. 

 

Лазоренко-Гевель Н. Геостатистичне моделювання результатів агроекологічного моніторингу ґрунтів Київської області 

Описується теорія і практика застосування геоінформаційних та геостатистичних методів для аналізу даних агроекологічного моніторингу ґрунтів Київської області. У результаті проведеного геостатистичного моделювання зроблено висновок про те, що стан ґрунтів характеризується деякою стабільністю. Якість ґрунтів Київської області змінюється від задовільного (на півночі) до кризового (на півдні та південному сході). 

 

Лященко А., Горковчук М. Функціональна модель автоматизованої системи контролю та оцінювання якості геопросторових даних

Розглянуто структуру і функції автоматизованої системи контролю та оцінювання якості геопросторових даних на основі концепції якості географічної інформації, що визначена в комплексі стандартів ISO 19100, та архітектури спеціалізованої ГІС, що ґрунтується на використанні універсальних СКБД для зберігання й оброблення геопросторових даних та бази знань з моделлю якості даних.

Марусаж Х. Аналіз сучасних методів дослідження кількісних параметрів льодовиків 

У статті представлений аналіз сучасних технологій досліджень льодовиків. Наголошується на зміні кількісних параметрів льодовиків, що пов’язано зі зміною клімату на Землі. Робляться відповідні висновки щодо застосування існуючих методів дослідження змін льодовиків. 

 

Назімков М., Артамонов В. Проблеми прогнозування небезпечних фізико-геологічних факторів на територіях відкритих гірничих розробок

В роботі проаналізовано проблеми прогнозування небезпечних фізико-геологічних факторів на територіях відкритих гірничих розробок. Для їх оцінки запропоновано використовувати метод аналізу ієрархій.

 

Німкович Р., Булакевич С. Геоінформаційне забезпечення проектів землеустрою з еколого-економічним обґрунтуванням сівозмін та впорядкуванням угідь на локальному рівні

В статті запропоновано функціональну модель ГІС-проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь на локальному рівні. На основі діаграми активностей показано концептуальну модель реалізації таких проектів у часі.

 

Глотов В., Процик М., Жук Д. Дослідження ерозійної небезпеки грунтів на детальному рівні цифровим наземним стереофотограмметричним методом (частина 2)

Серія експериментально-дослідницьких робіт була проведеназа допомогою запропонованого способу визначення об’ємів змитих ґрунтів за стереопарою цифрових зображень, отриманих цифровою неметричною знімальною камерою з метою визначення реальної точності способу. Робляться висновки, що спосіб можна застосовувати і у польових умовах.

 

Глотов В., Церклевич А, Збруцький О., Колісніченко В., Прохорчук О., Карнаушенко Р., Галецький В. аналіз і перспективи аерознімання з безпілотного літального апарату

Приведені результати та аналіз аерознімання з БПЛА сільських населених пунктів. Визначені проблеми, які виникають під час проведення аерознімального процесу та можливості їх вирішення. 

 

Швець О. Визначення потенційної небезпеки прояву ерозійних процесів за допомогою ГІС-технологі 

Розроблено профільний набір геопросторових даних, який став основою створення ГІС для визначення потенційної небезпеки прояву водно ерозійних процесів на сільськогосподарських землях. Головним аспектом розробки ГІС є врахування ґрунтових факторів розвитку водної ерозії. 

 

 ДИСКУСІЇ

 

Учитель І., Капочкін Б. Класифікація швидкоплинних деформацій океанічної кори  

Виконано класифікацію геодинамічних рухів океанічної кори. Встановлено, що амплітуда швидкоплинних деформацій океанічної кори значно вище ніж у континентальної кори. 

 

     Учитель І., Капочкін Б. Просторові закономірності прояву швидкоплинних деформацій океанічної кори 

У результаті аналізу даних встановлено, що асейсмічні геодеформаціі океанічної кори у вигляді короткочасного вздимання поверхні дна з амплітудою 100 мм і тривалістю хвилина проявляються глобально, але фрагментарно. Деформаційний процес 12-16 січня 2009 проявлявся короткочасними активізації в один і той же час доби. Асейсмічнимі геодеформаціі континентальної та океанічної кори відбуваються синхронізовано в часі і підкоряються одним закономірностям. 

 

Григоровський П., Чуканова Н. Особливості розрахунку трудовитрат на проведення геодезичних робіт у будівництві

The article stipulates the procedure for calculating the norms of labor costs per unit finished products depending on the nature of the interdependence of geodetic works and construction process. The data obtained can be used to develop Individual resource element estimate standards. 

 

Смірнов Є. Щодо точності визначення площ аналітичним способом

Виконано аналіз точності визначення площ земельних ділянок за різними формулами. Зроблений висновок, що для оцінки точності визначення відносних помилок слід застосовувати диференційний підхід.