Інструкція для авторів

Шаблон оформлення статті

1. Подання публікації

До публікації в журналі приймають статті українською та англійською мовами проблемного, узагальнювального, методичного скерування, оригінальні наукові, практичні дослідження, які раніше не друкувались.

Наукова публікація у фаховому збірнику “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва” повинна враховувати вимоги міжнародних наукометричних баз даних  до наукових статей.

Подані в збірник “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва” статті проходять незалежне закрите рецензування.

До редколегії слід подавати: електронні варіанти статті ( укр., для іноземців – англійською) у програмі Місrosoft Word 2003 (файли *.docx, *.docm – не приймаються), обсяг статті – 8-15 сторінок;заповнену анкету авторів;  експертний висновок  статті; окремо файли рисунків (англ. надписи на них) у форматі JPEG не менше 300 dpi   та  скановану заяву довільної форми за підписом автора/авторів, що стаття не була опублікована або запропонована для публікації в будь-яких інших вітчизняних і зарубіжних журналах, і не є переробкою опублікованих раніше статей. Ці матеріали слід надсилати технічному редактору збірника “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”  chetverikov@email.ua

СТАТТІ ІНОЗЕМНИХ АВТОРІВ ПРИЙМАЮТЬ ТІЛЬКИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ!

2. Вимоги до оформлення статей

Виклад основного матеріалу статті повинен мати такі елементи:

 • вступ (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень…);
 • мету;
 • методику;
 • результати;
 • наукову новизну та практичну значущість;
 • висновки.

Структура статті (сторінки – не нумерувати!):

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 • повний список (спів)авторів (ініціали та прізвища, порядковий номер у списку та додатково для співавтора для листування – зірочка (верхнім індексом)) – у другому і т. д. рядках;
 • відомості про (спів)авторів: посилання (верхній індекс – арабська цифра та додатково зірочка для автора-кореспондента) [якщо авторів два або більше], організація місця роботи та/або відомство, повна поштова адреса (корпус, будинок, вулиця, назва населеного пункту, країна), для (спів)автора для листування – додатково номери телефонів, факсу, електронна пошта (обо­в’язково!). Кожна наступна адреса та дані для листування починаються з новогорядка.
 • назва статті;
 • анотація (одним абзацем, обсягом від 250 слів, не перевищуючи розміру сторінки) – має бути структурованою (за логікою опису результатів у статті) та має містити таких елементів з їхнім явним виділенням: мета, методика, результати, наукова новизна, практична значущість;
 • ключові слова (5–12 окремих слів та/або у складі декількох словосполучень, відділених крапкою з комою)
 • основний текст статті розміщується у дві колонки однакової ширини;
 • посилання на літературні джерела (двоколонкова структура статті зберігається), джерела в основному тексті подаються у квадратних дужках [автор, рік] і відповідають спискам основних джерел, оформленим так: спочатку всі посилання кирилицею від А до Я, потім усі латиницею (A…Z), подані в алфавітному порядку. Бібліографічний запис використаної літератури слід оформлювати згідно зі стандартом «ДСТУ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», що чинний від 01.07.2007. Відповідно до вимог SCOPUS та Web of Science необхідно подавати повний перелік співавторів для кожного джерела посилання (на відміну від зазначеного ДСТУ). Першоджерела подають мовою оригіналу.

Вимоги до списку посилань:

 • обсяг – не менше ніж 13 джерел;
 • не менше ніж три джерела латиницею – посилання на іноземний журнал з високим індексом впливовості, тобто джерела, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних;
 • більша частина посилань (враховуючи оригінальні іноземні джерела) повинна бути не старша за 2000 р.;
 • допускається не більше ніж 20 % самопосилань на кожного зі співавторів.

Перелік літературних джерел розташовується в алфавітному порядку та надається з підзаголовком СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ чи REFERENCES (якщо стаття іноземна). Наявність бібліографічного списку в статті є обов’язковою!

 • резюме однією колонкою: повний список (спів)авторів (ініціали та прізвища, порядковий номер у списку та додатково для співавтора для листування – зірочка (верхнім індексом)), відомості про (спів)авторів, назва статті, анотація, ключові слова. Блок англійською мовою та латиницею – виконує функцію незалежного від статті джерела інформації; його формат відповідає вимогам до оформлення статті: повний список (спів)авторів (транслітеровані ініціали та прізвища, порядковий номер у списку та додатково для співавтора (для листування) – зірочка (верхнім індексом)); відомості про (спів)авторів (транслітеровані назви організацій та вулиць)назва статті; анотація (одним абзацем, обсягом від 250 слів, не перевищуючи розміру сторінки) має бути структурованою (за логікою опису результатів у статті) та має містити такі елементи з їх явним виділенням: мета, методика, результати, наукова новизнапрактична значущість; ключові слова (переклад на фахову англійську); ключові слова (5–12 окремих слів та/або у складі декількох словосполучень, відділених крапкою з комою, перед списком курсивом вказуємо Keywords;
 • посилання на літературні джерела (REFERENCES) – літературні джерела українською і російською мовами транслітеруються літерами латиниці згідно з правилами транслітерації і в квадратних дужках додається переклад назви і видання публікації на англійську мову. Порядок джерел ідентичний СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Для транслітерації прізвищ авторів рекомендовано користуватись системою автоматичної транслітерації згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55  – на сайті http://ukrlit.org/transliteratsiia

 3. Технічні вимоги до оформлення статей

Параметри сторінки: розмір сторінки А4; поля: ліве – 18 мм, праве – 25 мм; верхнє – 20 мм, нижнє – 27 мм; верхній колонтитул – 20 мм, нижній колонтитул – 1,7 мм.

Шапку статті набирають шрифтом TNR на всю ширину аркуша (в одну колонку) в такому порядку:

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки) – в першому рядку з вирівнюванням по лівому краю (шрифт TNR 12, напівжирний), інтервал перед – 0 пт, після – 12 пт;
 •  повний список (спів)авторів у другому рядку з вирівнюванням по лівому краю (шрифт TNR 12 ве­ликими літерами). Інтервал перед – 0 пт, після – 6 пт.
 • відомості про (спів)авторів (шрифт TNR 9 малими літерами). Інтервал перед блоком – 0 пт, після – 12 пт;
 • назва статті – з вирівнюванням по лівому краю (шрифт TNR 12, напівжирний великими літерами). Інтервал після – 12 пт.
 • анотація з вирівнюванням по ширині, шрифт TNR 10. Інтервал після – 0 пт;
 • ключові слова з вирівнюванням по ширині, шрифт TNR 10, простий; перед списком курсивом вказується. Ключові слова: знак розділу – крапка з комою. Інтервал після – 12 пт;
 • основний текст статті розміщують у дві колонки однакової ширини з відстанню між колонками 0,5 см і вирівнюванням по ширині. Текст статті набирають шрифтом TNR 11 pt з інтервалом 1.1 малими літерами. Абзацний відступ на 6 мм від початку рядка, однаковий по всій статті. Вирівнювання абзаців по ширині. Абзаци не відокремлюються один від одного. Заголовки набираються шрифтом TNR 11 pt, напівжирним, малими літерами. Відступу першого рядка немає, вирівнювання по центру. Від попереднього тексту підзаголовок відокремлюється інтервалом у 12 пт, від наступного – 6 пт.

Набір таблиць. Таблиці мають дати читачеві відомості в наочній і дохідливій формі, повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні дані, потрібні для ілюстрування тексту статті. У разі розміщення однієї таблиці на декількох сторінках над її продовженнями/закінченням вказується відповідно Продовження/Закінчення табл. 1. Шапку таблиці та номери стовпців необхідно повторювати на кожній сторінці цієї таблиці. Таблицю потрібно надрукувати за можливістю якомога ближче до першого посилання на неї в тексті. Таблиці набирають у Microsoft Word. Номер таблиці: стиль звичайний (шрифт TNR, розмір 11 pt, курсив), вирівнювання по правому краю. Назва таблиці: шрифт TNR, розмір 11 pt, напівжирний, вирівнювання по центру, інтервал перед – 0 пт, після – 6 пт. Текст і заголовки граф таблиці набирають основним шрифтом 10 pt з вирівнюванням посередині відповідних граф.

Ілюстрації. Рисунки та фотографії (растрові, чорно-білі, з роздільною здатністю не нижче за 300 dpi) вставляються в текст статті. Ілюстрації надаються у вигляді окремих файлів формату JPEG, TIFF. Перші посилання на ілюстраціїв тексті повинні, як правило, безпосередньо передувати ілюстрації або ж, щонайменше, бути розташованими якнайближче до ілюстрації. Зазвичай посилання дають у такій формі:… Як показано на рис. 1 або… На схемі (рис. 1) показано… За повторного посилання в тексті на ілюстрацію роблять запис (див. рис. 1). Підпис під рисунком має бути поза малюнком, інтервали перед і після – по 6 пт, набирають шрифтом TNR 10 pt, курсив, малими літерами з вирівнювання по центру.

Набір формул. Для набору формул використовують вбудований у Word for Windows редактор формул Microsoft Equation 3.0 або MathType 5. Формули розташовують окремими рядками, посередині колонки, і лише нескладні, невеликі формули, що не мають самостійного значення, розміщують усередині текстових рядків. Як виняток дозволяється розміщення громіздких формул (які неможливо поділити на окремі частини) на всю ширину сторінки, а не в дві колонки. Арабськими цифрами в круглих дужках позначають порядковий номер формули в статті. Його поміщають у правий край набору в один рядок із нумерованою формулою. Якщо формула багаторядкова, то номер розташовують у рядок з останнім рядком формули. До і після формул – інтервал по 6 пт. Загальні правила набору: 1) цифри у формулах набирають прямим шрифтом; 2) літерні позначення величин (символи), для яких застосовуються літери латинського алфавіту, набирають курсивом; 3) скорочені математичні терміни (наприклад, sin, arcsin, lg, lim, const, max) набирають прямим шрифтом; 4) скорочені назви фізичних і технічних одиниць вимірювання, метричних мір і похідних від них набирають прямим шрифтом, без крапок, наприклад: 12 км; 5) скорочення в індексах набирають прямим шрифтом, наприклад: Lпол (тобто польоту); якщо індекс є символом величини, він друкується курсивом, наприклад: (х-координата); 6) не дозволяється розміщувати позначення одиниць вимірювання поряд із формулою, що відображає залежність між величинами або між їх числовими значеннями у формі літер. У редакторі формул потрібно встановити такі параметри-розміри: загальний – 11 pt, великі індекси – 8 pt, малі індекси – 6 pt, великі символи – 17 pt, малі символи – 11 pt; стиль: текст функції, змінні, матриці-вектори, числа – шрифт TNR, для решти стилів – шрифт Symbol.

Посилання на літературні джерела (двоколонкова структура статті зберігається). Перелік літературних джерел розташовується в алфавітному порядку та надається з підзаголовком СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  чи REFERENCES (якщо стаття англомовна) – TNR 10 pt, великими літерами), який відокремлюється від основного тексту й самого списку інтервалами перед 12 пт, після 6 пт та розміщується посередині колонки. Присутність бібліографічного списку в статті є обов’язковою!

Далі однією колонкою подаються:

 • блок англійською мовою та латиницею: повний список (спів)авторів, назва статті, анотація, ключові слова – формат відповідає вимогам до оформлення статті.
 • посилання на літературні джерела (REFERENCES): кириличні літературні джерела  (назви і видання публікації) перекладаються  англійською.