Випуск I (34), 2017ЗАХІДНЕ ГЕОДЕЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

Видається з 1996 р.

Періодичність видання – два випуски на рік

Випуск І (34), 2017

Присвячується професійному святу працівників

геології, геодезії і картографії України 

Головний редактор – доктор технічних наук, професор І.С. Тревого

Львів

Видавництво Львівської політехніки 2017

УДК 528; 361; 681; 332; 631

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженер­ної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографіч­них підприємств і відомств.

В этом выпуске сборника опубликованы новые результаты развития теории и методов исследования фигуры Земли и внешнего гравитационного поля, а также исследования в области использования GNSS-и GIS-технологий, в области ин­женерной геодезии, картографии, фотограмметрии икадастра.

Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов геодезического профиля, работников геодезических предприятий иведомств.

New results of the development of theory and practice in researches of the figure of Earth and gravity field are published in this issue of the article collection. Researches in the area of use of GNSS and GIS, in engineering geodesy, cartography, photogrammetry and cadastre. This article collection is for scientists, academies, PhD students of geodetic stream, and employees of geodetic companies and authorities.

Друкується за рекомендацією Правління Західного геодезичного товариства УТГК та Вченої ради Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” 

Занесений МОН України до переліку фахових видань з технічних наук (наказ     № 747 від 13 липня 2015 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 8565 від 23.03.2004 р.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ТРЕВОГО І.С., д-р техн. наук, професор, Президент Українського товариства геодезії і картографії, декан Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” тел. +38-032 258-27-19, +38-050-370-64-02, e-mail: itrevoho@gmail.com

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ЗАБЛОЦЬКИЙ Ф. Д. (розділ “Геодезія, геодинаміка”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

КОСТЕЦЬКА Я. М. (розділ “Інженерна геодезія”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

ДОРОЖИНСЬКИЙ О.Л. (розділ “Фотограмметрія, геоінформаційні системи та картографія”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

ПЕРОВИЧЛ.М. (розділ “Кадастр”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка” 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

МАЛАНЧУК М.С., канд. техн. наук, доцент Національного університету “Львівська політехніка”, тел. +38-097-960-83-37, e-mailmalanchuk.mari@gmail.com

ЧЛЕНИРЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

БУРШТИНСЬКА Х.В., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

ВАСЮТИНСЬКИЙ І.Ю., д.т.н., професор, завідувач кафедри МІГАіК (Росія);

ВОЛЧКО П.І., начальник відділу НВФ “Дока” (м. Львів);

ГЛОТОВ В.М., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

ҐЕГЕР В., докт.-інж., професор Вищої школи Нойбранденбурга (Німеччина);

МАКСИМЧУК В.Ю., д-р фіз.-мат. наук, професор, директор Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України;

ПАХУТА А., доктор, професор, декан Варшавської Політехніки (Польща).

РАДЕЙ К.,  доктор, директор НДІГТК, м. Прага

САВЧУК С.Г., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

СОССА Р.І., д-р географ. наук,  завідувач кафедрою картографії та геопросторового моделювання Національного університету “Львівська політехніка”;

ТРЕТЯК К.Р., д-р техн. наук, професор, директор Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка”;

ЧЕТВЕРІКОВ Б.В., асистент, Національний університет “Львівська політехніка” (техн. секретар);

 

Адреса редколегії:

Західне геодезичне товариство УТГК, Інститут геодезії Національного університету “Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна, тел. +38-032-258-27-19, +38-032-258-22-34, +38-050-370-64-02

Е-mail: chetverikov@email.ua

© Західне геодезичне товариство, 2017 © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017

ОФІЦІЙНА ХРОНІКА, ОСВІТА, НАУКОВЕ, ВИРОБНИЧЕ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ 

Тревого І., Ткачук П., Четверіков Б. Міжнародна науково-технічна конференція «Геофорум 2017»

  Подано огляд сучасного стану та перспектив розвитку геодезичних, картографічних та ка¬дастрових робіт в Україні за матеріалами Міжжнародної науково-технічної конференції «Геофо¬рум-2017», що відбулася 25–27 квітня 2017 р. у Львові–Брюховичах–Яворові.

 

Малюк О. Пріоритетні напрямки розвитку сфери топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Сформовані головні напрями розвитку топографо-геозедичної картографічної діяльності на найближчий період.

 
Савчук С., Ванчура О. Міжнародна науково – методична конференція “BALTIC SURVEYING’17”

Інформується про наукову конференцію в м. Єлгава (Латвія) у травні 2017 р.

 

 

Тревого І., Задорожний В., Ванчура О. Поглиблення міжнародної кооперації геодезистів двох університетів

 Викладено результати наукової та навчальної співпраці Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка» та Вищої школи Нойбранденбурґ (Німеччина).

Ничвид М. Зміна технологій: найбільш перспективні продукти, рішення та послуги

Охарактеризовано деякі з найперспективніших геопросторових продуктів, рішень і послуг від провідних світових компаній

Ярема Н., Іванчук Д., Согор А., Серант О. Аналіз та порівняння географії студентів Інституту геодезії НУ «Львівська політехніка»

Виконано тематичне картографування та аналіз географії студентів Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка» з 2010 р. до 2015 р.

 

ГЕОДЕЗІЯ

 

Денисов О., Задемленюк А., Шептицький О. Застосування лінійної засічки при побудові гіперболічної сітки

Розглянуто спосіб побудови гіперболічної сітки із застосуванням оберненої геодезичної задачі та лінійної засічки.

 

Денисов О., Задемленюк А., Лісник О., Жидков В. Спосіб визначення планового положення галсових точок при виконанні промірних робіт на внутрішніх акваторіях

Запропоновано спосіб проведення промірних робіт на внутрішніх водоймах з використанням навігаційного GPS-приймача типу Magellan.

 

Кіріяк В. Порівняльний аналіз моделей квазігеоїда на території Республіки Молдова

В даній статті представлені результати порів¬няння моделей квазігеоїда для території Респу¬бліки Молдова з використанням GNSS-вимірювань для нівелювання.

Хоптар A. Методика визначення тропосферних параметрів з сумісних даних GNSS і SLR спостережень

У роботі наведено загальні характеристики двох методів космічної геодезії (GNSS і SLR), а також проаналізовано принципи створення спільних розв’язків задля визначення тропосферних параметрів

Третяк К.,  Смолій К. МОДИФІКОВАНИЙ ПАРАМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ОПРАЦЮВАННЯ ГНСС МЕРЕЖ З КОРЕЛЬОВАНИМИ ВИМІРАМИ ТА СИСТЕМАТИЧНИМИ ПОХИБКАМИ

Гідроелектростанції переважно будуються в гірських умовах, що значно ускладнює виконання досліджень за їх деформаціями. Одним з найефективніших методів дослідження деформацій є ГНСС-спостереження. Однак в зв’язку з обмеженістю доступу до сигналу супутника в гірських умовах та корельованістю одночасних вимірів прояв систематичних похибок посилю¬ється. Для зменшення впливу систематичних похибок ми розробили модифікований пара¬метричний метод урівноваження ГНСС вимірів. Запропонований метод апробовано на мережі з ідеальними умовами доступу до сигналу супутника. Достовірність отриманих результатів становить 10–20 % порівняно з класичним параметричним методом. Також дослідження запропонованого мето¬ду проведено для мережі зі складними умовами доступу до сигналу супутника, достовірність резуль¬татів становить 10–50 %. Отже, запропо¬нований диференційний метод потрібно засто¬совувати для урівноваження інженерно-геодезичних мереж ГЕС.

 

 ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ 

 

Ковтун В., Шульц Р., Сидоренко В., Бойко О. Застосування ефективних геодезичних технологій для визначення положення підземних споруд на дніпровських схилах у м. Києві 

Виконано дослідження сучасних методів геоде¬зично-маркшейдерських робіт зі створення планово-висотного обґрунтування для підземних дренажно-штольневих споруд

Тревого І., Костецька Я., Звягіна М. Основні теоретичні передумови спостережень за деформаціями морських гідротехнічних споруд геодезичними методами

Вибрано метод і виконано попередній розрахунок точності спостережень за деформаціями морських гідротехнічних споруд геодезичними методами.

Прокопов О., Тревого І. До теорії інструментальних методів врахування рефракционного подовження траєкторій електромагнітних хвиль при далекомірних вимірюваннях на приземних трасах

Запропоновано інструментальний метод визначення поправки, що враховує рефракційне викривлення траєкторії електромагнітного сигналу віддалеміра під час геодезичних вимірювань на приземних трасах. Метод ґрунтується на інтегральному поданні променевих рівнянь геометричної оптики неоднорідних середовищ і реалізується за допомогою вимірів кутів рефракції та середньоінтегрального показника заломлення повітря на досліджуваній трасі.

 
 
 

 ФОТОГРАММЕТІЯ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА КАРТОГРАФІЯ 

 

Король П., Волошин В. Використання косої рівнокутної циліндричної проекції Swiss Oblique Mercator як математичної основи географічних карт України

Доведено можливість та доцільність використання модифікованої косої рівнокутної циліндричної проекції Розенмунда – Ukraine Oblique Mercator як математичної основи географічних карт України та її регіонів. Виконано переобчислення оригінальної проекції Swiss Oblique Mercator на еліпсоїд Красовського у системі координат СК-42, а також побудовано макети картографічних сіток проекції для карт України і Волинської області.

Лозинський В., Ломпас О. Моніторинг зсувонебезпечної ділянки львівського міського полігону твердих побутових відходів (червень 2016 – березень 2017 років)

Викладено досвід виконання геодезичного моніторингу зсувонебезпечної ділянки Львівського міського полігона твердих побутових відходів у період з червня 2016 року до березня 2017 року. Визначено числові характеристики накопичення та осідання сміття в цей період.

Четверіков Б. Методика визначення перенесення меж «Нового єврейського кладовища» у Львові за допомогою геоінформаційних систем

Розглянуто метод геоінформаційного визна¬чення зміни меж Нового єврейського цвинтаря у Львові. Визначено, що частина цвинтаря зазнала руйнівних змін. На ній прокладено проїжджу вулицю, частину забудовано.

Чабанюк В., Дишлик О. Обгрунтування структурних принципів побудови ІПД методами Реляційної картографії

Методом концептуальних каркасів реляційної картографії визначено п’ять структурних принципів ІПД: 1 – проектування, а не покращення; 2 – феде¬ративна, а не унітарна система; 3 – триконтекстна гармонізація; 4 – відкриті рішення, 5 – хоча б одна користувацька аплікація. Принципи 1, 2 деталізують “загальний патерн впливів і відношень рівнів ІПД”. Принцип 3 уточнює “продуктову модель ІПД”. Усі п’ять принципів обов’язкові для використання у конкретних проектах створення ІПД.

Денис Ю. Дослідження ефективності методів розділення класів при класифікації лісів

Досліджено ефективність таких методів розді¬лення класів, як евклідова відстань, дивергенція, трансформована дивергенція та відстань Джефріса–Матусіти, для класифікації лісів. Дослідження проводились на знімку QuickBird (червень, 2010 р). Визначено оптимальний метод розділення класів для цього знімка.

Іванчук О., Тумська О. Порівняльний аналіз скейлінгових характеристик цифрових РЕМ-зображень тест-об’єкта для різних типів РЕМ

Робота містить результати застосування статистичного та фрактального аналізів цифрових РЕМ-зображень, які отримані на різних типах РЕМ у широкому діапазоні збільшень (масштабів) від 1000х до 27000х (крат). Зокрема, обчислені параметри шу¬мової складової РЕМ-зображень, отримано їх дисперсійні фрактальні розмірності спектрів та розмірності за значеннями яскравостей вздовж осей х і у зображень. Ці дослідження дають змогу встановити ізотропний або анізотропний характер яскравісних характеристик зображень та тип їх шумової складової. Показано, що розподіл яскравостей РЕМ-зображень може характеризуватись дисперсійною фрактальною розмірністю Dσ, яка має порівняно стале значення і неістотно змінюється у разі зміни збільшення (масштабу) РЕМ-зображення. Результати досліджень авторів можна використати під час калібрування та цифрового опрацювання РЕМ-зображень і тим самим підвищити точність отримання кількісних просторових параметрів дослідних мікроповерхонь твердих тіл.

Жежера І., Тревого І. Прикладне використання Aibot

Запропоновано комплексне рішення для проведення геоінформаційних робіт з використанням автономного літального апарата AiBot x6 v2 схеми гексакоптер. Наведено короткий опис математичної моделі гексакоптера та показано спектр можливостей з прикладами виконаних проектів. У висновку вказано виявлені особливості використання безпілотного літального апарата для проведення геоінформаційних робіт.