Випуск I (29), 2015

ЗАХІДНЕ ГЕОДЕЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

Видається з 1996 р.

Періодичність видання – два випуски на рік

Випуск І (29), 2015

Присвячується професійному святу працівників

геології, геодезії і картографії України та ХХ річниці МНТК “Геофорум”

Головний редактор – доктор технічних наук, професор І.С. Тревого

Львів

Видавництво Львівської політехніки 2015

УДК 528; 361; 681; 332; 631

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженер­ної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографіч­них підприємств і відомств.

В этом выпуске сборника опубликованы новые результаты развития теории и методов исследования фигуры Земли и внешнего гравитационного поля, а также исследования в области использования GNSS-и GIS-технологий, в области ин­женерной геодезии, картографии, фотограмметрии икадастра.

Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов геодезического профиля, работников геодезических предприятий иведомств.

New results of the development of theory and practice in researches of the figure of Earth and gravity field are published in this issue of the article collection. Researches in the area of use of GNSS and GIS, in engineering geodesy, cartography, photogrammetry and cadastre. This article collection is for scientists, academies, PhD students of geodetic stream, and employees of geodetic companies and authorities.

Друкується за рекомендацією Правління Західного геодезичного товариства УТГК (протокол № 28(339) від 06.02.2015 р.) та Вченої ради Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” (протокол № 5(143) від 09.12.2014 р.)

Занесений ВАК України до переліку фахових видань з технічних наук (постанова № 1-05/1 від 10 лютого 2010 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 8565 від 23.03.2004 р.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ТРЕВОГО І.С., д-р техн. наук, професор, Президент Українського товариства геодезії і картографії, декан Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” тел. +38-032 258-27-19, +38-050-370-64-02, e-mail: itrevoho@gmail.com

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ЗАБЛОЦЬКИЙ Ф. Д. (розділ “Геодезія, геодинаміка”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

КОСТЕЦЬКА Я. М. (розділ “Інженерна геодезія”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

ДОРОЖИНСЬКИЙ О.Л. (розділ “Фотограмметрія, геоінформаційні системи та картографія”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

ПЕРОВИЧЛ.М. (розділ “Кадастр”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка” 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

ГОЛУБІНКА Ю.І., канд. техн. наук, ст. викладач Національного університету “Львівська політехніка”,

тел. +38-067-782-65-82, e-mail: juliag@i.ua

ЧЛЕНИРЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

БУРШТИНСЬКА Х.В., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

ВАСЮТИНСЬКИЙ І.Ю., д.т.н., професор, завідувач кафедри МІГАіК (Росія);

ВОЛЧКО П.І., начальник відділу НВФ “Дока” (м. Львів);

ГЛОТОВ В.М., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

ҐЕГЕР В., докт.-інж., професор Вищої школи Нойбранденбурга (Німеччина);

ДЕНИСОВ О.М., канд. техн. наук, доцент, Національний університет “Львівська політехніка”

МАКСИМЧУК В.Ю., д-р фіз.-мат. наук, професор, директор Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України;

ПАХУТА А., доктор, професор, декан Варшавської Політехніки (Польща).

РАДЕЙ К.,  доктор, директор НДІГТК, м. Прага

САВЧУК С.Г., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

СОССА Р.І., д-р географ. наук,  директор ДНВП “Картографія” (м. Київ);

ТРЕТЯК К.Р., д-р техн. наук, професор, директор Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка”;

ЧЕТВЕРІКОВ Б.В., асистент, Національний університет “Львівська політехніка” (техн. секретар);

 

Адреса редколегії:

Західне геодезичне товариство УТГК, Інститут геодезії Національного університету “Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна, тел. +38-032-258-27-19, +38-032-258-22-34, +38-050-370-64-02

Е-mail: chetverikov@email.ua, juliag@i.ua

© Західне геодезичне товариство, 2015 © Національний університет “Львівська політехніка”, 2015

ОФІЦІЙНА ХРОНІКА, ОСВІТА, НАУКОВЕ, ВИРОБНИЧЕ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ 

Тревого І., Денисов О. Діяльність західного геодезичного товариства у 2014 році

  Наведена інформація по всіх видах діяльності Західного геодезичного товариства у 2014 році 

 

Дорожинський О. Фотограмметрія та дистанційне зондування напередодні XXIII Конгресу ISPRS

 Викладено аналіз сучасного стану фотограмметрії та дистанційного зондування на підставі матеріалів XXII Конгресу ISPRS. Подано авторське бачення основних проблем і тенденцій розвитку галузі, її місце і роль у вирішенні глобальних проблем.

 
Перович Л., Лудчак О. Кадастрова система України в контексті світового розвитку

В публікації розглянуто кадастрову систему України в порівнянні з кадастровими системами Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Польщі. На основі виконаного аналізу світових тенденцій розвитку кадастрових систем сформульовано основні принципи напрямків розвитку кадастру України, найважливішими, на погляд авторів, з яких є: визнання кадастру як правової структури реєстрації нерухомого майна і речових прав; професійне кадрове забезпечення системи кадастру; кваліфікована побудова та вдосконалення структурних елементів кадастру, виходячи з уже існуючих напрацювань.

 

 

Тревого І., Третяк К., Задорожний В., Кілару В. Візуалізація трансформації геодезичної галузі у світі  цифрових та ІТ-технологій на INTERGEO 2014

 Наводиться інформація про світовий геодезичний конгрес «INERGEO 2014», який працював 7-9.10.2014р.

Тревого І., Задорожний В., Ванчура О. ХХ Міжнародна наукова конференція «Польсько-Чесько-Словацькі дні геодезії»

Наведена інформація про ХХ ювілейну науково-технічну конференцію «Польсько-Чесько-Словацькі дні геодезії», яка працювала 6-8.10.2014р.

Савчук С. Збірник наукових праць «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва»: від 2010 до 2015

Приведена узагальнена інформація про збірник наукових праць «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва», який видає Західне геодезичне товариство, за останніх п’ять років.

Калинич І., Калинич І., Савчук С. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні»

Подано огляд сучасного землеустрою і кадастру в  Україні, висвітлено проблеми охорони та раціонального використання земель, водних та лісових ресурсів, а також подано перспективи розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного  картографування в Україні за матеріалами VІІ Міжнародної  науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні», яка відбулася 23-25 жовтня 2014 року в м. Ужгород.

Білоус М.,  Ковтун В. 65 річчя ПАТ “Київметробуд” Корпорації “Укрметротунельбуд”, 17 років  високої  точності   Дочірнього Підприємства  “Укргеодезмарк”

Надана інформація про інженерно-геодезичну діяльність підприємства.

 

 

ГЕОДЕЗІЯ

 

Рябчій В., Рябчій В. Математична обробка результатів подвійних нерівноточних вимірів

У цій статті проаналізована існуюча інформація щодо математичної обробки результатів подвійних нерівноточних вимірів, яка наведена у науковій та навчальній літературі. Встановлені невідповідності щодо висновків, до яких можна дійти за критеріями значущості систематичної похибки. Результати досліджень надали можливість визначитись з вибором критерію значимості систематичної похибки. Деякі такі критерії пропонується використовувати тільки для досліджень вимірів та різниць, і при цьому обчислювати довірчу ймовірність. Розроблена методика визначення систематичної похибки з урахуванням ваг вимірів та виключення її з різниць і середніх значень виміряних подвійних нерівноточних вимірів. Застосування такої методики покращує оцінку точності і зменшує нев’язки.

 

Целмс А., Еглайа Е., Раткевичс А. Латвійські базові станції системи позиціювання встановлені у Валці

Мета полягає у вигідній розробці проекту для встановлення базової станції Латвійської системи позиціонування у Валці. З ростом числа користувачів ГНСС, LatPos дозволяє швидше встановити координати села Видземе. Для досягнення точності вимірювань 2 сантиметри – було вирішено встановити базову станцію LatPos у Валці. Було проведено 5 вимірів на 5 Національних геодезичних пунктах використовуючи Trimble R8-Model 3 і Leica CS-10 в реальному часі методом RTK. Очікується, що естонське місто Валга і його околиці також зможуть використовувати накопичені дані LatPos нової базової станції.

 

Тищук М., Гожий А. Функціонування станції сумісних астрономічних,  геодезичних і геофізичних спостережень у Степанівці

Коротко описано сучасний стан справ на станції сумісних астрономічних, геодезичних і геофізичних спостережень у Степанівці, а саме: призначення станції, її устрій, виконані види спостережень, їх цілі і результати, здобутки і труднощі в роботі станції, можливі перспективи її розвитку.

Тадєєв О. Оцінювання деформацій земної поверхні за даними в геодезичних криволінійних системах координат

Розкрито рішення задачі оцінювання деформацій земної поверхні за результатами спостережень, які виражені в геодезичній (еліпсоїдальній) системі координат. Вираження параметрів деформації ґрунтується на теорії відображення поверхонь. Результати рішення на земному еліпсоїді обертання порівняно з аналогічними результатами на геосфері.

Дутчин М., Грицюк Т., Біда І., Ничвид М. Дослідження точності побудови планових знімальних мереж при інвентаризації земель населених пунктів

Розглянуті питання точності визначення планового положення пунктів знімальної основи і межових знаків для забезпечення необхідної точності визначення площ земельних ділянок у містах республіканського і обласного підпорядкування.

Хегер В., Мюллер Є. Калібрування нівелірних приладів та рейок у Вищій школі Нойбранденбурґ 

Розглядається калібрування геодезичних вимірювальних засобів, зокрема, вимірювання висот за допомогою геометричного нівелювання. Застосування горизонтальної візирної лінії і двох вертикальних масштабів дає можливість визначення вертикальної різниці висот dH´.

Максимчук В.Ю., Чоботок І.О., Накалов Є.Ф., Марченко Д.О. Магнітне схилення та його віковий хід заходу України для епохи 2013 року

Приведені результати вивчення просторової структури магнітного схилення та його вікового ходу для західного регіону України. Побудовано карту для епохи 2013 року. Виконано порівняння побудованих за даними спостережень карт магнітного схилення та вікового ходу з аналогічними картами побудованими за міжнародними моделями. Показано, що аномалії в структурі магнітного схилення та його вікового ходу пов‘язані з магнітними неоднорідностями літосфери.

Тревого І., Цюпак І. Аналіз результатів нових експедицій на метрологічних об’єктах наукового геодезичного полігону

Приведені результати вивчення просторової структури магнітного схилення та його вікового ходу для західного регіону України. Побудовано карту для епохи 2013 року. Виконано порівняння побудованих за даними спостережень карт магнітного схилення та вікового ходу з аналогічними картами побудованими за міжнародними моделями. Показано, що аномалії в структурі магнітного схилення та його вікового ходу пов‘язані з магнітними неоднорідностями літосфери.

 

 ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ 

 

Петров С. Сумісне опрацювання результатів високоточного геометричного нівелювання та нахиломірних вимірів 

Приведені результати вивчення просторової структури магнітного схилення та його вікового ходу для західного регіону України. Побудовано карту для епохи 2013 року. Виконано порівняння побудованих за даними спостережень карт магнітного схилення та вікового ходу з аналогічними картами побудованими за міжнародними моделями. Показано, що аномалії в структурі магнітного схилення та його вікового ходу пов‘язані з магнітними неоднорідностями літосфери.

Мельник В., Расюн В. Про перетворення просторових координат із застосуванням формалізму векторів Гіббса

Приведені результати вивчення просторової структури магнітного схилення та його вікового ходу для західного регіону України. Побудовано карту для епохи 2013 року. Виконано порівняння побудованих за даними спостережень карт магнітного схилення та вікового ходу з аналогічними картами побудованими за міжнародними моделями. Показано, що аномалії в структурі магнітного схилення та його вікового ходу пов‘язані з магнітними неоднорідностями літосфери.

Куліковська О. Оцінка розвитку небезпечних деформаційних процесів при експлуатації лінії швидкісного трамваю Кривого Рогу в районі станції “Майдан Артема”

Представлено результати проведення дослідно-експериментальної роботи геодезичним та інженерно-геологічним методами щодо оцінки розвитку деформаційних процесів на ділянці розміщення станції “Майдан Артема” швидкісного трамваю м. Кривого Рогу. Встановлено суттєвий вплив гірничих робіт на деформацію порід, в межах яких розташований соціально значимий для Кривбасу об’єкт – “Швидкісний трамвай”. Деформаційні процеси не стабілізувалися, тому рекомендується спостереження продовжити.

Куліковська О., Атаманенко Ю. Технічні можливості застосування безпілотної мобільної моделі для фіксування дорожньо-транспортних пригод

Розглянуто технічні можливості застосування безпілотних мобільних моделей для фіксування дорожньо-транспортних пригод. Проаналізовано три наявні функції: налаштування потужності гвинтів,утримання напрямку польоту,автоматичне повернення в напрямку пульта управління. Наведено результати практичного використання моделі у різних погодних умовах.

Смолій К. Аналіз сучасних геодезичних та геотехнічних методів моніторингу за деформаціями інженерних споруд

Проаналізовано сучасні публікації зосереджені на вирішенні питань дослідження деформацій інженерних споруд.

 
 

  КАДАСТР 

 

Алекнавічюс А., Гурскиене В. Використання земель сільськогосподарського призначення у Литві

Проаналізовано наслідки перебудови сільськогосподарського землекористування в період земельної реформи в Литовській Республіці. Визначено основні види землекористувачів, способи та умови придбання землі у власність, співвідношення між власниками землі і землекористувачами, процес утворення землеволодінь господарств.

Ванчура Р., Роздольська М. Дослідження порядку вирішення питань державної реєстрації земельних ділянок у випадку виявлення фактів невідповідності геодезичних координат суміжних земельних ділянок

Розглянуто досвід державних та приватних підприємств по усуненню нашарувань ділянок. Запропоновано схему для швидкого вирішення даної проблеми.

Губар Ю. Реалізація моделі Інвуда в методиці  кадастрової оцінки об’єктів нерухомості

Отримані результати дають змогу використовувати метод прямої капіталізації в ситуації, коли об’єкти нерухомості не повністю втрачають свою вартість і необхідне відшкодування тільки частини первинних інвестицій. Враховують очікуване зростання орендних ставок на прогнозний період і очікуване зростання цін на нерухомість.

Ефендян П. Про проблеми консалідації земель в Арменії та шляхи їх вирішення

У статті розглянуто проблеми консолідації земель в Арменії, а також можливі шляхи їх вирішення.

Коцаб M., Лехнер Ї., Радєй К., Дрбал А. Положення і значення геоінформаційної інфраструктури в демократичному суспільстві

Розглянуто принципи побудови національної інфраструктури геопросторової інформації на основі директиви Європейського співтовариства INSPIRE. Відзначено, що метою її побудови є прозоре функціонування демократичної держави та обмеження корупції. Визначені обовʼязки державної влади щодо створення та ведення геопросторових даних, особливо в галузях навколишнього середовища, власницьких відносин, будівельного адміністрування та безпеки. Перераховані інші споживачі і творці геопросторових даних. Підкреслено, що складовою частиною геоінформаційної системи повинні бути законодавство, охорона прав і свобод, право на самовизначення, право на вільне підприємництво і торгівлю.

Казанівська О. , Маланчук М. , Мартинюк Т.  Екологічне управління просіками при прокладанні повітряних ліній електропередачі

Запропоновано механізм врахування екологічних факторів при прокладанні повітряних ліній електропередачі. Представлено цілі екологічного управління просіками та три рівні його впровадження. Наведено приклад вирішення конфліктних ситуацій при виборі місця розташування опор ліній електропередачі.

Перович І. Методичні підходи щодо визначення витрат на освоєння та облаштування територій в оцінці земель населених пунктів

Виконано дослідження на предмет застосування до обрахунків витрат на освоєння та облаштування територій населених пунктів в нормативній грошовій оцінці програмного комплексу LPS, Збірника укрупнених розцінок, відновної вартості інженерних комунікацій з врахуванням їх зносу та залишкової вартості. Запропоновано використовувати в оцінці земель населених пунктів методичний підхід, оснований на обрахуванні показника відновної вартості інженерних комунікацій з урахуванням ступеню їх зносу, або підхід, пов’язаний із землеоціночною структуризацією території за ринковою (експертною) оцінкою.

Паршова В., Стойко Н. Особливості управління земельним ресурсами: досвід Латвії та України

У статті описано юридичну основу управління земельними ресурсами, проаналізовано діючі в Латвії та в Україні системи управління земельними ресурсами, а також подано пропозиції для удосконалення процесу управління земельними ресурсами в цих державах.

 ФОТОГРАММЕТІЯ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА КАРТОГРАФІЯ 

 

Бурштинська Х., Мовчко Л., Шевчук В. Моніторинг руслових процесів та повеневих явищ ріки Дністер за космічними зображеннями

Розглянуто основні причини, які викликають зміщення русел рік. Запропоновано технологічну схему дослідження зміщень русла ріки Дністер в межах Львівської області. Для аналізу зміщень русла ріки використано космічні зображення із супутників Landsat 1992, 2001 та 2014 років. Встановлено, що зміщення русла за 20-річний період на деяких ділянках сягає до 300 метрів. Проаналізовано наслідки паводку у травні 2014 року.

Четверіков Б., Гоїнець Н. Фотограмметричне опрацювання архівних аерознімків для створення історичної карти «Брестська фортеця»

Запропоновано технологічну схему створення ситуаційної історичної карти «Брестська фортеця» на основі інтерпретаційних можливостях архівного німецького аерознімка отриманого у 1944 році. Подано методику її реалізації.

Бурак К., Ковтун В., Левицький Р. Визначення щільності регулярної сітки бікубічної сплайн інтерполяції при створенні ЦМР

Досліджено точність відтворення рельєфу ЦМР створеною авторами програмою БСІ на прикладі різних категорій складності рельєфу. Встановлені кореляційні залежності між розміром регулярної сітки, категорією складності рельєфу та СКП знаходження висоти. Створений графік залежності точності визначення висоти точки з ЦМР від кроку регулярної сітки та категорії складності рельєфу.

Глотов В., Ільків Т. Технологічні особливості визначення кількісних параметрів великих інженерних споруд Рівненської АЕС цифровим стереофотограмметричним методом

Представлена технологічна схема цифрового стереофотограмметричного методу для визначення змін параметрів градирень і вентиляційних труб. Визначена апріорна оцінка методу і відносно цього враховуються особливості запропонованої методики. Акцентується увага на можливості підвищення точності і врахування помилок, які виникають при реалізації методу.

Корольов В., Заєць Я., Савчук Р. Застосування геоінформаційної системи для визначення машин із зони «затінення» придатних для штатного використання

Стаття присвячена формалізованому обґрунтуванню визначення функціональних машин в підрозділі придатних для штатного використання, за допомогою геоінформаційної системи, серед тих, які знаходяться в зоні «затінення». Отримано аналітичне співвідношення, яке дозволяє обчислити час виходу машини, що знаходиться в зоні «затінення», на лінію прямої видимості до орієнтиру.

Мельник В., Рудик О. Деякі загальні принципи тривимірного відтворення ПЕМ–зображень

Розглянуто основні принципи застосування в електронній мікроскопії типу просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ) теорії опуклих множин. Пропонується застосовувати для підвищення якості ПЕМ-зображень на стадії попереднього оброблення математичний апарат гомоморфних функцій. Розглянуті питання інтеграції дискретного перетворення Фур’є і обчислюваної схеми алгоритму Гершберга в задачах 3-D реконструкції ПЕМ-зображень.

Абдаллах Р. Оцінка точності топографічних растрових карт Іраку

У статті поставлено завдання можливого оновлення та поповнення растрових топографічних карт. Ірак є однією з тих країн, де близько 95% топографічних карт з масштабом 1: 25000, 1: 50000 та   1: 100000 не оновлюються, а якщо і оновлюються, то тільки карти з малим охопленням територій.

Горб А., Ерёменко Д. Применение лазерного сканирования для моделирования рельефа техногенных зон.

Наведено і описано спосіб комбінування лазерного сканування і GNSS – технологій для застосування в задачах 3D – моделювання техногенних зон.

Чабанюк В., Дишлик О. Картографічні каркаси як засіб оперування великими данними в атласному картографуванні

В статті описано можливості створення електронних атласів та/або атласних інформаційних систем за допомогою картографічних каркасів в процесі обробки великих даних. Автори проаналізували попередній досвід щодо поводження з великими даними, який був напрацьований  при виконанні проектів в рамках франко-німецької ініціативи та інших проектів, у тому числі проект створення цифрової версії Національного атласу України. Стаття зосереджується на реляційних (архітектурних) каркасах, а саме ProSF, GeoSF, AtlasSF  і АtIS CF (концептуальний каркас атласної інформаційної системи). Крім того, АtIS CF використаний для аналізу прототипу Національного атласу Нідерландів, з метою доведення схожості між двома підходами. Висновки представляють авторську думку щодо каркасів, які можуть бути ефективним засобом опрацювання великих даних у сучасній картографії.

Іванчук О. Особливості калібрування геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на різних РЕМ

Приведені результати досліджень геометрич-них спотворень цифрових РЕМ-зображень, отрима-них на 4-х різних РЕМ в діапазоні збільшень від М=1000х до М=10000х. Акцентовано увагу на особливостях запису цифрових РЕМ-зображень для різних РЕМ, встановлення їх реальних фізичних розмірів, врахування яких дає можливість коректно визначати та враховувати як лінійні (масштабні) спотворення (∆М=±3%), так і нелінійні спотворення геометрії РЕМ-знімків (до ±1,5 мм або ± 15 пікселів) за розмірів зображення 120х90 мм. Найбільш ефективним методом їх врахування є метод поліноміальної апроксимації, після якої їх залишкові величини не перевищують ±0,3 мм (±3 піксела). Це дає змогу отримувати просторові кількісні параметри мікроповерхонь дослідних об’єктів з високою точністю, зокрема у разі збільшення (масштабу) зображень М=1000х: mx = my = 0,1-0,3 мкм, mh(Z) = 1-1,5 мкм, а якщо М=25000х– mx=my=0,005-0,01 мкм, mh(Z)=0,1-0,2 мкм.

Лященко А., Патракеєв І. Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу за технологією баз геопросторових даних

Обґрунтовано визначення терміну геоінформаційний моніторинг та його місце в загальній схемі класифікації моніторингових систем, приведено особливості компонентів ГІС моніторингу: бази геопросторових даних, бази метаданих та бази знань.

 ДИСКУСІЇ

 

Тревого І., Ільків Є., Галярник М., Дутчин М., Новосільський М. Геомагнітна діагностика режимів роботи  цифрового нівеліра

Запропоновано і доказано польовими експериментами можливість застосування пішохідного квантового магнітометра ММ-60 (ММП-304) для геомагнітної діагностики режимів роботи цифрового нівеліра.

Літинський В., Віват А., Рій І., Жак І. Методика дослідження точності відлічування шашкових рейок

Розглянуто методику дослідження точності відлічування шашкових рейок з використанням цифрових нівелірів, залежно від збільшення зорової труби нівеліра та віддалі до рейки, яка дозволяє визначати цю точність незалежно від похибки за перефокусування труби, кута негоризонтальності візирного променя, вертикальної рефракції, кривини Землі тощо. Таку методику дослідження можна застосовувати не тільки для цифрових нівелірів, а й для оптичних.

Бєгічев С., Ішутіна Г. Формування методології імовірнісної оцінки надійності опорних геодезичних пунктів.

 Проаналізовано існуючі методи оцінки надійності, дозволили сформувати методологічний підхід для ймовірнісної оцінки надійності опорних геодезичних пунктів.