Випуск ІI (33), 2017

ОФІЦІЙНА ХРОНІКА, ОСВІТА, НАУКОВА, ВИРОБНИЧA ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тревого І., Денисов О., Четверіков Б. Наукова, міжнародна та громадська діяльність Товариства у 2016 р

Наведено інформацію про основні напрями діяльності Українського товариства геодезії і картографії у 2016 р.

 Тревого І., Карпінський Ю., Даценко Л., Четверіков Б. Третій з’їзд УТГК

У статті подано інформацію про ІІІ з’їзд УТГК та його ухвалу.

Дрбал О., Іванчук О., Моторний А., Тревого І. Почесна відзнака імені 

професора А. Д. Моторного

Подано коротку біографічну інформацію про видатного вченого А. Д. Моторного, а також положення про почесну відзнаку його імені, засновану Українським товариством геодезії та картографії.

Тревого І., Третяк К., Глотов В., Задорожний В., Кілару В. Досягнення світової та української геодезії на “INTERGEO-2016”

Детально викладено результати й особли¬вості роботи світового геодезичного конгресу “INTERGEO-2016” (11–13 жовтня 2016 р.), який працював у м. Гамбург (Німеччина). Конгрес став рекордним за кількістю учасників – українських геодезистів: понад 100 фахівців і науковців з України взяли активну участь в його роботі.

Тревого І., Задорожний В. Новий етап у спільній  німецько-українській програмі підготовки геодезистів-магістрів як один із факторів євроінтеграції.

Висвітлено новий етап підготовки українських ма¬гістрів-геодезистів Львівської політехніки у 2016/17 навчальному році за угодою про подвійні дипломи із Університетом прикладних наук “Вища школа Нойбранденбурґ” (Німеччина), за якою наступних п’ять магіс¬трів-політехніків здобувають німецькі дипломи магістрів.

Тартачинська З. До 145-річчя кафедри геодезії

Розглянуто основні передумови виникнення кафедри геодезії у Львівській політехніці, її досягнення, значення завідувачів у її становленні та розвитку.

Савчин І., Лозинський В., Досин С., Марусаж Х. Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “GeoTerrace-2016”

Висвітлено роботу Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених “GeoTerrace-2016”, що відбулася 15–17 грудня 2016 р. в Інституті геодезії Національного університету “Львівська політехніка”

Тревого І., Ільків Є., Галярник М. Створення геопорталу геодезичної основи  з розширеними геодезичними характеристиками пунктів мереж згущення

Запропоновано створити геопортал пунктів геодезичних мереж згущення з розширеними характеристиками пунктів на основі чинного геопорталу Державної геодезичної мережі України. Наведений приклад для одного пункту геодезичної мережі згущення.

Тревого I., Горб А., Мелешко О. Застосування радарів із синтезованою апертурою для високоточного геопросторового моніторингу 

Визначено переваги ІРСА-технологій порівняно з попереднім поколінням (радарів з реальною апертурою). Покращення цих показників дає змогу користувачам повністю охопити всі потенційно нестабільні ділянки як на загальному схилі, так і між кількома його сегментами.

Горб А., Буряченко М., Еременко Д. Ключевые моменты в реализации Building Information Modeling 

Розглянуто ключові моменти реалізації інформа¬ційного моделювання. Подано цінну інформацію про основні положення інформаційного моделювання, програмні продукти, необхідні для здійснення повного циклу BIM, стандарти й обладнання для етапу будівництва. Стане хорошим ресурсом для дослідження BIM і корисним інструментом для досягнення розуміння цієї технології

 ГЕОДЕЗІЯ

Тадєєв О. Оцінювання тривимірних деформаційних полів землі методами проективно-диференціальної геометрії. Дилатаційні поля Землі 

Подано результати розв’язків задачі оцінювання тривимірних деформаційних полів Землі різних масштабів у частині вираження дилатації. Розв’язання досягнуто методами проективно-диференціальної геометрії на основі теорії диференціального подання перетворень образів простору.

Ямелинець С., Приступа О., Балян А., Ямелинець А. Створення геодезичного полігона  для планово-висотних спостережень за зсувами ґрунту і деформаціями будівель на території Підгорецького монастиря у Львівській області 

Спроектовано та створено геодезичний полігон для спостереження за зсувами ґрунту і деформаціями будівель та споруд на території Благовіщенського монастиря чину Святого Василія Великого в с. Підгірці Бродівського району Львівської області. Надалі виконавці зможуть здійснювати постійний моніторинг та контроль за відповідними зсувами та деформаціями та визначити ефективні способи їх припинення.

Перій С., Мороз О., Корлятович Т., Покотило І. Застосування тригонометричного нівелювання  для передавання висот над водними поверхнями на території Шацького національного природного парку

Описано результати передавання висот через водну поверхню методом двостороннього тригонометричного нівелювання. Виконано порівняння результатів тригонометричного та геометричного нівелювання. Запропоновано замінити геометричне нівелювання на тригонометричне на проблемній ділянці.

Тревого І., Цюпак І., Волошин В., Рудик О. Лінійні еталони Яворівського НГП для перевірки сучасних геодезичних приладів і технологій

Проаналізовано результати метрологічної атестації спеціальної фундаментальної геодезичної мережі й еталонного лінійного базису як робочих еталонів. Підтверджується висока точність і надійність застосування технології GNSS для метрологічної атестації еталонних об’єктів.

Керкер В.,  Задемленюк А., Боледзюк О. Дослідження ефективності використання GPS та GPS+GLONASS сигналів супутників під час RTK вимірювань

На основі експериментальних спостережень, проведених у режимі RTK, показано поліпшення можливостей GNSS-позиціонування збільшенням доступності супутникових GPS+GLONASS сигналів. За порівняльними результатами використання окремо GPS та GPS+GLONASS сигналів супутників отримано переконливі докази ефективності використання сигналів від додаткових супутників під час RTK вимірювань як від однієї активної референцної станції, так і від мережі референцних станцій.

Vallis А., Knoks M., Celms A., Reķe I. Common site calibration parameter calculation of Trimble VRS measurement method for use in the territory of Latvia 

Згідно закону про геопросторову інформацію Стаття 11, пункт 4 в транскордонних міжнародних проектах, щоб отримати результати в національній системі координат LKS-92 і системі висот LAS 2000,5 необхідно розрахувати параметри трансформації. Проблема полягає в тому, що Національна Геодезична мережа локально фіксується на ETRS89 (епоха 92,75), але не має ніяких відомих параметрів перетворення. Мета дослідження полягала у визначенні параметрів калібрування ділянки для використання їх на всій території Латвії. Параметри визначено з точністю 14 мм .

 ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ

Дець Т. Модель оцінки стану територій у зоні впливу техногенно небезпечних  об’єктів (на прикладі Хмельницької АЕС)

Створено модель оцінки стану територій за рівнем сприятливості використання земель у зоні впливу техногенно небезпечних об’єктів (на прикладі зони спостереження Хмельницької АЕС).

 КАДАСТР

Бугаєнко І. Розрахунок площ національних природних парків на кількість населення України

Визначено показники (кількісні та площі) національних природних парків України. Здійснено розосередження їх за географічними сторонами України, а також класифікацію національних парків за рекреаційними функціями та природними ландшафтами, розраховано їхні площі на кількість населення у країні.

Губар  Ю. Дослідження функції належності методами нечіткої математики з метою узгодження результатів оцінки ринкової вартості

Виконано дослідження функції належності мето¬дами нечіткої математики з метою узгодження результатів оцінювання ринкової вартості об’єктів нерухомості. Перевагами методу є відсутність необхідності обґрунтовувати вагомості (значущості) результатів оцінювання, отриманих методами різних підходів, тобто передбачається, що для оцінки використано всі доступні можливості, і перевагу не надано жодному методу, що знижує суб’єктивність підсумкового результату. В методі підвищено увагу до обґрунтування меж діапазону мінімальних і максимальних цін у межах порівняльного підходу, що обґрунтовує необхідність детального аналізу ринку нерухомості під час виконання її оцінювання.

Ванчура Р., Мала Н. Аналіз екстериторіальності погодження проектів  землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру

Сьогодні пілотний проект погодження земельної ділянки перебуває на початковій стадії, тому існує багато проблем у роботі над ним. Немає чітко сформованого зразка проекту землеустрою, на підприємствах різних областей вони відрізняються. Впровадження постанови Кабінету Міністрів України повинно підштовхнути до створення єдиного зразка для всієї України.

Пересоляк Р., Мартинюк Т. Формат кадастрового файла обміну версії 2.0

Продемонстровано приклад одного елемента із версії кадастрового файла обміну покоління 2.0, а також змінено підхід до зберігання структурованої інформації. Запропоноване застосування вдосконаленої будови кадастрового файла обміну відкриває новий практичний функціонал щодо пошуку та організації даних, заповнює інформаційні прогалини, а також ототожнює електронний документ із його паперовим представником за інформаційним наповненням.

Баумане В., Цінтіна В. Порівняння даних дистанційного зондування і кадастрових даних для визначення ступеня деградації земель в Латвії

Розглянуто технології опрацювання даних дистанційного зондування та кадастрових даних для визначення деградації земель на основі їх аналізу.

 ФОТОГРАММЕТРІЯ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА КАРТОГРАФІЯ

 

Четверіков Б., Михайлюк В., Согор А. Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі Сирецького району м. Києва з використанням архівних даних

Розглянута одна із можливих методик створення історичної цифрової моделі місцевості за допомогою архівних картографічних матеріалів і даних дистанційного зондування. За запропонованою технологічною схемою створено ЦММ Сирецького району м. Києва середини минулого століття.

Янчук Р., Прокопчук А., Трохимець С. Ідентифікація та визначення площ порушених  унаслідок видобування бурштину земель на основі багатозональних супутникових знімків Sentinel-2

Досліджено можливість виявлення порушених унаслідок видобування бурштину земель за багатозональними супутниковими знімками Sentinel-2. Визначено індексні та композитні зображення, за якими найкраще виконувати ідентифікацію місць видобування бурштину.

Кузик З., Ставовий А., Ільків Т. Документування та моделювання археологічних об’єктів засобами цифрової фотограмметрії 

Розглянуто питання дослідження та документування археологічних пам’яток. Підкреслено актуальність та можливості фотограмметрії та для вирішення завдань урбаністичної археології. За допомогою ЦФС “Дельта” створено фронтальні плани, 3D-моделі та виконано обміри архітектурних деталей.

Бурштинська Х., Третяк С., Шевчук В.  Дослідження меандрування ріки Дністер з використанням геоінформаційних технологій

Розглянуто основні причини, які викликають зміщення русел рік та їх меандрування. Запро¬поновано технологічну схему визначення зміщень русла ріки Дністер поблизу м. Миколаїв Львівської області. Для аналізу зміщень русла ріки за 125-літній період використано топографічні карти 1886, 1928 та 1989 рр., космічні зображення із супутників Landsat 7 (2000 р.) та Landsat 8 (2014 р.) та геомо¬рфологічні й ґрунтові карти. Встановлено, що зміщення русла за цей період на деяких ділянках сягають 1000 м. Опрацювання вихідних матеріалів здійснено з використанням геоінформаційної системи ArcGIS.

Глотов В., Гуніна А., Телещук Ю. Аналіз можливостей застосування безпілотних літальних апаратів для військових цілей 

Наведено критичний аналіз літературних джерел щодо можливостей застосування сучасних БПЛА у військових цілях. Подано розгорнуту класифікацію БПЛА. Висвітлено основні завдання і переваги БПЛА. Досліджено можливість застосування БПЛА для виявлення літальних апаратів у локальних війнах і збройних конфліктах.

Прядка К., Ванчура Р. Особливості картографування лісогосподарського комплексу

Розглянуто проблему здійснення геодезичного знімання для потреб картографування лісів з використанням супутникових технологій у несприятливих умовах листяного лісу, проведено польове дослідження впливу середовища на якість отриманих даних, досліджено технічний спосіб покращення якості приймання сигналу в режимі реального часу.

Стойко Н., Ткачук Л., Паршова В. Розроблення картосхеми функціонального зонування   регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя» методами геоінформаційного картографування

Розглянуто можливості застосовування методів геоінформаційного картографування для організації території природних парків. У результаті виконаної роботи створено цифрову карту регіонального ландшафтного парку “Равське Розточчя”; розроблено картосхему функціонального зонування території парку на топографічній основі масштабу 1:50 000.

Іванчук О., Тумська О. Методика автоматизованого визначення координат  центрів вузлів тест-об’єкта за його РЕМ-зображеннями з використанням засобів MatLab

Наведено та описано окремі технологічні процеси автоматизованого методу вимірювання координат вузлів спеціального тест-об’єкта з роздільною здатністю r = 1425 лін./мм для визначення дійсних значень збільшень цифрових РЕМ-зображень та величин їх геометричних спотворень, який розробили автори. Результати досліджень підтвердили високу ефективність запропонованого методу розпізнавання вузлів тест-об’єкта, який дає змогу отримувати координати вузлів тест-об’єкта з точністю 1–3 піксели (0,1–0,3 мм), яка співмірна з точністю вимірювань цифрових РЕМ-зображень. Внаслідок цього можна визначити параметри калібрування РЕМ-зображень з необхідною точністю і значно швидше

Волошин В., Мельник О., Мельник Ю., Верешко О. Геоінформаційне моделювання рівнів води  р. Стир у паводковий період у межах території м. Луцька 

Наведено результати досліджень зміни рівня води на р. Стир та зон підтоплення у межах м. Луцька. Запропоновано математичну модель короткострокового прогнозу рівня води у паводковий період на р. Стир та здійснено геоінформаційне моделювання територій підтоплення з використанням даних ДЗЗ.

Ratkevičs A., Celms A., Baumane V. Remote Sensing Methods and Materials Usage  in State Border Demarcation Works

Використання технології дистанційного зондування разом з географічними інформаційними системами відкриває нові можливості для розвитку робіт з демаркації державного кордону. Дослідження проводилося на основі латисько- російського процесу демаркації державного кордону, на практиці використовуються результати вишукувальних робіт і досвід, накопичений в 1999–2017 рр.

 ДИСКУСІЇ ТА ПЕРСОНАЛІЇ

Літинський В., Кочан І. Про деякі фахові назви в українській геодезичній термінології.

Запропоновано українське написання частовживаних геодезичних термінів, а також деякі терміни, які варто внести до словника української мови. Подано терміни, дефініції яких уточнено в геодезії.

Гарасимчук Ігор Фловіянович (08.04.1953 – 04.02.2017)