Випуск ІI (30), 2015

ЗАХІДНЕ ГЕОДЕЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

Видається з 1996 р.

Періодичність видання – два випуски на рік

Випуск ІІ (30), 2015

Присвячується професійному святу працівників

геології, геодезії і картографії України та ХХ річниці МНТК “Геофорум”

Головний редактор – доктор технічних наук, професор І.С. Тревого

Львів

Видавництво Львівської політехніки 2015

УДК 528; 361; 681; 332; 631

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженер­ної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографіч­них підприємств і відомств.

В этом выпуске сборника опубликованы новые результаты развития теории и методов исследования фигуры Земли и внешнего гравитационного поля, а также исследования в области использования GNSS-и GIS-технологий, в области ин­женерной геодезии, картографии, фотограмметрии икадастра.

Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов геодезического профиля, работников геодезических предприятий иведомств.

New results of the development of theory and practice in researches of the figure of Earth and gravity field are published in this issue of the article collection. Researches in the area of use of GNSS and GIS, in engineering geodesy, cartography, photogrammetry and cadastre. This article collection is for scientists, academies, PhD students of geodetic stream, and employees of geodetic companies and authorities.

Друкується за рекомендацією Правління Західного геодезичного товариства УТГК (протокол № 33(344) від 19.08.2015 р.) та Вченої ради Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” (протокол № 1(150) від 08.09.2015 р.)

Занесений ВАК України до переліку фахових видань з технічних наук (постанова № 1-05/1 від 10 лютого 2010 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 8565 від 23.03.2004 р.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ТРЕВОГО І.С., д-р техн. наук, професор, Президент Українського товариства геодезії і картографії, декан Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” тел. +38-032 258-27-19, +38-050-370-64-02, e-mail: itrevoho@gmail.com

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ЗАБЛОЦЬКИЙ Ф. Д. (розділ “Геодезія, геодинаміка”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

КОСТЕЦЬКА Я. М. (розділ “Інженерна геодезія”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

ДОРОЖИНСЬКИЙ О.Л. (розділ “Фотограмметрія, геоінформаційні системи та картографія”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

ПЕРОВИЧ Л.М. (розділ “Кадастр”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка” 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

ГОЛУБІНКА Ю.І., канд. техн. наук, ст. викладач Національного університету “Львівська політехніка”,

тел. +38-067-782-65-82, e-mail: juliag@i.ua

ЧЛЕНИРЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

БУРШТИНСЬКА Х.В., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

ВАСЮТИНСЬКИЙ І.Ю., д.т.н., професор, завідувач кафедри МІГАіК (Росія);

ВОЛЧКО П.І., начальник відділу НВФ “Дока” (м. Львів);

ГЛОТОВ В.М., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

ҐЕГЕР В., докт.-інж., професор Вищої школи Нойбранденбурга (Німеччина);

ДЕНИСОВ О.М., канд. техн. наук, доцент, Національний університет “Львівська політехніка”

МАКСИМЧУК В.Ю., д-р фіз.-мат. наук, професор, директор Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України;

ПАХУТА А., доктор, професор, декан Варшавської Політехніки (Польща).

РАДЕЙ К.,  доктор, директор НДІГТК, м. Прага

САВЧУК С.Г., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

СОССА Р.І., д-р географ. наук,  директор ДНВП “Картографія” (м. Київ);

ТРЕТЯК К.Р., д-р техн. наук, професор, директор Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка”;

ЧЕТВЕРІКОВ Б.В., асистент, Національний університет “Львівська політехніка” (техн. секретар);

 

Адреса редколегії:

Західне геодезичне товариство УТГК, Інститут геодезії Національного університету “Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна, тел. +38-032-258-27-19, +38-032-258-22-34, +38-050-370-64-02

Е-mail: chetverikov@email.ua, juliag@i.ua

© Західне геодезичне товариство, 2015 © Національний університет “Львівська політехніка”, 2015

ОФІЦІЙНА ХРОНІКА, ОСВІТА, НАУКОВЕ, ВИРОБНИЧЕ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ 
Тревого І., Савчук С., Денисов О., Четверіков Б. Міжнародній науково-технічній конференцій «Геофорум» 20 років
Подано огляд сучасного стану та перспективи розвитку геодезичних, картографічних та кадастрових робіт в Україні за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум 2015», що відбулася 22-24 квітня 2015 р. у Львові-Яворові-Брюховичах.
Тревого І., Третяк К., Задорожний В. Навчання за програмою подвійних дипломів магістрів-геодезистів Львівської політехніки у Німеччині
  Повідомлено про розширення співпраці між Національним університетом «Львівська політехніка» та Вищою школою м. Нойбранденбурґ в галузі геодезії з метою отримання подвійних дипломів магістрів інженерії для підвищення конкурентоздатності випускників обох університетів-партнерів.
Горб О.,  Єрьоменко Д. Сучасні рішення в області геоінформаційних технологій від Leica Geosystems
Стисло викладено матеріал про новітні рішення в області геоінформаційних технологій компанії Leica Geosystems представлені на Road Show 2015 в м.Київ.
Тревого І., Ільків Є., Галярник М., Дутчин М. Досвід  використання  нових технологій для вивчення  дисципліни  «Геодезичне приладознавство»
Запропоновані підходи щодо використання нових технологій для вивчення дисципліни «Геодезичне приладознавство» для підвищення якості навчання студентів.
ГЕОДЕЗІЯ
Денисов О.,  Петрів М. Спосіб побудови гіперболічних сіток за даними виміряних різниць віддалей
 Наведено опис запропонованого способу побудови гіперболічної сітки з використанням елементів лінійної засічки. Показані його переваги перед існуючими способами такого роду робіт.
Мороз О., Тартачинська З.,  Качмар Т. Екологічна проблема Шацького Національного Природного парку та шляхи її вирішення геодезичними методами
На території Шацького Національного Природного парку буде проводитись дослідження для  оцінки загрози і прогнозування інтенсивності екологічних процесів. Для цього необхідно побудовати мережу нівелірних пунктів з абсолютними відмітками висот в єдиній державній системі висот, визначити абсолютні висоти поверхонь води озер та грунтових вод та їх динаміку зміни з часом.
Пилип’юк Р., Пилип’юк Р.,  Грицюк Т. До питання визначення довготи за виміряними зенітними відстанями зір у першому вертикалі
Розглянута можливість визначення довготи за виміряними у першому вертикалі зенітними відстанями зір. Отримано формули, які дають можливість обчислювати довготу без використання поправки хронометра. Встановлено вигідніші умови для спостережень зір, з яких випливає, що спостереження зір і вимірювання їх зенітних відстаней необхідно проводити у першому вертикалі.
Вовк А. Аналіз горизонтальних рухів земної корицентральної Європи визначених за ГНСС-вимірами
Дослідження горизонтальних рухів Центральної Європи і Карпато-Балкан на основі спостережень на ГНСС-станціях за різні періоди демонструють схожі величини, як абсолютних, так і регіональних рухів земної кори. В ході досліджень на Європейській плиті виявлено певні блоки земної кори, межі яких співпадають з тектонічними структурами у даному регіоні.
Тищук М.,  Гожий А.  Нівелірні роботи на станції сумісних астрономічних, геодезичних і геофізичних спостережень поблизу Полтави
Описана локальна висотна мережа станції сумісних спостережень у Степанівці. Зроблено прив’язку цієї мережі до державної висотної системи координат. Приведені результати семи серій геометричного нівелювання в мережі, які виконувались у 2002-2014 рр. Здійснено порівняння результатів геометричного і супутникового нівелювання для двох пунктів.
Рябчій В.,  Рябчій В.,  Трегуб М.,  Янкін О. Про вибір нових вихідних пунктів станції спостереження
Наведені результати математичного опрацювання сучасних геодезичних спостережень за зсувними процесами у м. Дніпропетровську на пунктах станції спостереження при втраті вихідних пунктів. Запропонована методика визначення нових «тимчасових» вихідних пунктів шляхом порівняння довжин ліній між пунктами спостережень.
Фис М., Покотило І., Бридун А., Ярема Н. Обґрунтування точності визначення лінійних відрізків вимірюванням ліній до їх кінців електронним тахеометром
Розглянуто загальний випадок визначення довжини плеча за виміряними сторонами та кута між ними і встановлено похибку її обчислення. Визначено умови, при яких вона приймає мінімальне значення в випадку довільного розміщення приладу. Встановлено відсутність існування екстремуму. Тому для коректності розв’язання задачі потрібні додаткові умови (наприклад, фіксація визначаючої сторони). Побудований алгоритм дає можливість знаходити оптимальні значення сторін, при яких середньо-квадратична похибка набуває мінімального значення. Шляхом числових експериментів встановлено єдиність існування розв’язку, який співпадає з випадком фіксації тахеометра в створі вимірювальної сторони (вимірювальні сторони однакові). Для однакових вхідних даних результати обчислень по різних методиках практично співпадають. Методики, описані в роботі, можуть бути використані для визначення довжин дециметрових та метрових інтервалів нівелірних рейок, які використовують у ІІ, ІІІ і IV класах нівелювання
 ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ
Бурак К., Ярош К. До вибору параметрів перехідних кривих на автомобільних дорогах
Проаналізовані вимоги до вибору параметрів перехідних кривих на автомобільних дорогах і  вказується на необхідність внесення змін в ДБН, щодо вибору значень їх довжин . Приводиться доказ того, що геометрія заокруглення автомобільної дороги без влаштування розділяючої ділянки  колової кривої  незначно змінює геометрію траси в порівнянні з варіантом, коли розділяюча ділянка присутня. Для випадку відсутності такої ділянки пропонується варіант розрахунку параметрів двох перехідних кривих, що базується на розв’язку оптимізаційної задачі
КАДАСТР 
Перович І.,  Кереуш Д. Кадастрове зонування територій у контексті нової адміністративно-територіальної реформи
Розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення системи кадастрового зонування України. Запропоновано три методичні підходи щодо усунення недоліків наявної системи кадастрового зонування: метод, який полягає у внесенні коректив до існуючої системи кадастрового зонування; метод, який передбачає створення нової системи зонування земель, в основі якої лежить номенклатурна розграфка топографічних карт, яка існує в Україні  та метод, який передбачає нову систему кадастрового зонування, яка ґрунтується на поділі по основних магістралях та гідрографічних об’єктах областей на зони та кадастрові квартали, і, згодом, земельні ділянки.
Тревого І., Матіщук А., Ільків Є.,  Галярник М. Публічні кадастрові карти.  Світовий досвід.
Розглянуто реалізацію доступу і рівень відкритості для пересічних користувачів Інтернет-сервісів країн світу до відомостей кадастру та реєстраційних систем.
 ФОТОГРАММЕТІЯ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА КАРТОГРАФІЯ
Мельник В.,  Бліндер Ю., Піскунова О. Методологія досліджень міграції радіонуклідів у грунтовому покриві
Охарактеризовано алгоритми цифрової фільтрації із застосуванням вейвлет – перетворень  і бінаризації для цифрової обробки РЕМ–зображень Розроблена оригінальна математична модель вертикальної міграції радіонуклідів в грунтах різної генези, а для дослідження горизонтальної міграції радіонуклідів запропоновано підхід, на основі інтеграції стереології порового простору поверхневого змиву та періоду розпаду радіоактивного ізотопу цезію–137.
Лященко А., Кравченко Ю., Горковчук Д. Концептуальні засади геоінформаційного моделювання зон обмежень та їх реєстрації в земельному та містобудівному кадастрах.
Обґрунтовано принципи організації виробництва геопросторових даних для реєстрації в кадастрових системах обмежень у використанні земель, сформульовано основні першочергові завдання, запропонована концептуальна модель бази даних для реалізації геоінформаційної технології виробництва й реєстрації в системі ДЗК профільних наборів геопросторових даних зон обмежень.
Бурак К.,  Дорош Л. Дослідження можливостей використання матеріалі космозйомки для визначення площ.
В статті приведено результати досліджень точності визначення площі земельної ділянки з використанням матеріалів космозйомки, одержаних з трьох джерел : Google Maps, Yandex Maps та Публічної кадастрової карти України в програмному середовищі AutoCad. Для підвищення точності запропоновано використовувати масштабування побудованого зображення та його методику.
Іванчук О. Дослідження точності моделювання мікрорельєфу поверхонь об’єктів математичними методами за вимірами їх цифрових РЕМ-стереозображень
 Приведені результати досліджень точності моделювання мікрорельєфу поверхонь дослідних об‘єктів (лесового ґрунту, зламу металу, хромованої сталі) різними математичними методами в програмному середовищі Surfer 10.0. Для створення ЦММР поверхонь застосовано 14 різних математичних методи. Вихідними даними для цифрового математичного моделювання були просторові координати точок мікроповерхонь об’єктів, отримані за результатами вимірів цифрових РЕМ-стереозображень з врахуванням їх геометричних спотворень. Встановлено доцільність використання для побудови ЦММР мікроповерхонь об’єктів методи Крайгінга, радіальних базисних функцій, природних околів та тріангуляції з лінійною інтерполяцією. Методи Шепарда, обернено-пропорційний відстані у степені, сусідніх околів та мінімальної кривизни дають подекуди у 2-3 рази нижчу точність побудови ЦММР, тому їх використання недоцільне.
 Кузик З., Іващенко С. Віртуальний тур як засіб документування об’єктів культурної спадщини
У статті описані можливості, актуальність і перспективність віртуальних турів як в галузі туризму, так і для документування об`єктів культурної спадщини. Запропоновано  методику і технологію їх створення у програмних продуктах Google Photo Sphere і Tourweaver. Розроблено технологічну схему, за якою створено віртуальний тур «Золота підкова Львівщини», до якого увійшли такі історико-культурні пам`ятки як Золочівський, Підгорецький, Олеський замки, музеї та культові споруди.
Лозинський В. Аналіз сучасних методів визначення об’ємів відходів та донних відкладів
В статті розглянуті сучасні методи та способи визначення об’ємів відходів та донних відкладів та наведено рекомендації щодо їх застосування.