Випуск ІI (28), 2014

ЗАХІДНЕ ГЕОДЕЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

Видається з 1996 р.

Періодичність видання – два випуски на рік

Випуск ІІ (28), 2014

Присвячується професійному святу працівників

геології, геодезії і картографії України

Головний редактор – доктор технічних наук, професор І.С. Тревого

Львів

Видавництво Львівської політехніки 2014

УДК 528; 361; 681; 332; 631

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженер­ної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографіч­них підприємств і відомств.

В этом выпуске сборника опубликованы новые результаты развития теории и методов исследования фигуры Земли и внешнего гравитационного поля, а также исследования в области использования GNSS-и GIS-технологий, в области ин­женерной геодезии, картографии, фотограмметрии икадастра.

Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов геодезического профиля, работников геодезических предприятий иведомств.

New results of the development of theory and practice in researches of the figure of Earth and gravity field are published in this issue of the article collection. Researches in the area of use of GNSS and GIS, in engineering geodesy, cartography, photogrammetry and cadastre. This article collection is for scientists, academies, PhD students of geodetic stream, and employees of geodetic companies and authorities.

Друкується за рекомендацією Правління Західного геодезичного товариства УТГК (протокол № 19(330) від 06.06.2014 р.) та Вченої ради Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” (протокол № 11(136) від 10.06.2014 р.)

Занесений ВАК України до переліку фахових видань з технічних наук (постанова № 1-05/1 від 10 лютого 2010 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 8565 від 23.03.2004 р.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ТРЕВОГО І.С., д-р техн. наук, професор, Президент Українського товариства геодезії і картографії, декан Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” тел. +38-032 258-27-19, +38-050-370-64-02, e-mail: itrevoho@gmail.com

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ЗАБЛОЦЬКИЙ Ф. Д. (розділ “Геодезія, геодинаміка”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

КОСТЕЦЬКА Я. М. (розділ “Інженерна геодезія”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

ДОРОЖИНСЬКИЙ О.Л. (розділ “Фотограмметрія, геоінформаційні системи та картографія”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

ПЕРОВИЧЛ.М. (розділ “Кадастр”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка” 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

ГОЛУБІНКА Ю.І., канд. техн. наук, ст. викладач Національного університету “Львівська політехніка”,

тел. +38-067-782-65-82, e-mail: juliag@i.ua

ЧЛЕНИРЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

БУРШТИНСЬКА Х.В., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

ВАСЮТИНСЬКИЙ І.Ю., д.т.н., професор, завідувач кафедри МІГАіК (Росія);

ВОЛЧКО П.І., начальник відділу НВФ “Дока” (м. Львів);

ГЛОТОВ В.М., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

ҐЕГЕР В., докт.-інж., професор Вищої школи Нойбранденбурга (Німеччина);

ДЕНИСОВ О.М., канд. техн. наук, доцент, Національний університет “Львівська політехніка”

МАКСИМЧУК В.Ю., д-р фіз.-мат. наук, професор, директор Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України;

ПАХУТА А., доктор, професор, декан Варшавської Політехніки (Польща).

РАДЕЙ К.,  доктор, директор НДІГТК, м. Прага

САВЧУК С.Г., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

СОССА Р.І., д-р географ. наук, професор, директор ДНВП “Картографія” (м. Київ);

ТРЕТЯК К.Р., д-р техн. наук, професор, директор Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка”;

ЧЕРНЯГА П.Г., д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

ЧЕТВЕРІКОВ Б.В., асистент, Національний університет “Львівська політехніка” (техн. секретар);

 

Адреса редколегії:

Західне геодезичне товариство УТГК, Інститут геодезії Національного університету “Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна, тел. +38-032-258-27-19, +38-032-258-22-34, +38-050-370-64-02

Е-mail: chetverikov@email.ua, juliag@i.ua

© Західне геодезичне товариство, 2014 © Національний університет “Львівська політехніка”, 2014

ОФІЦІЙНА ХРОНІКА, ОСВІТА, НАУКОВЕ, ВИРОБНИЧЕ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ 

Тревого І., Денисов О., Савчук С., Четверіков Б., ЗадорожнийВ.  XІХ міжнародна науково-технічна конференція «Геофорум 2014»

 Надана хронологія проведеної міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум 2014», яка відбулася 23-25 квітня 2014 р. у Львові-Яворові. 

 

Куліковська О., Сидоренко В. Конструктор тестів Keepsoft як засіб комп’ютеризованого контролю навчальнихдосягнень студентів на заняттях з геодезії

 Наведено результатипроведення дослідно-експериментальної роботи щодо з’ясування ефективності запропонованої програми здійснення комп’ютеризованого контролю навчальних досягнень студентів на заняттях з геодезії. Доцільність використання тренажера Keepsoft підтверджується зростанням таких показників як: ставлення до навчання, зміна рівнів успішності та врахування якості знань, вмінь і навичок навчання.

Тревого І., Задорожний В., Савчин І. Розширення наукової та навчальної співпраці геодезистів українського та німецького університетів

 

Представлено результати наукової та навчальної співпраці Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка» та Вищої школи Нойбранденбург. Показано широкі можливості практичного застосування найсучаснішого геодезичного обладнання.

 

ГЕОДЕЗІЯ

 

Черняга П., Фис М., Голубінка Ю., Юрків М. Порівняння одного класу гармонічних та кульових функцій при представленні потенціалу планети

Розглянено один клас гармонічних в еліпсоїді функцій. Досліджено можливість представлення потенціала еліпсоїда з їх допомогою шляхом порівняння з розкладом по кульових функціях. Для сферичної планети доведена еквівалентність двох класів гармонічних функцій: об’ємних інтегралів та кульових функцій.

 

Тревого І., Цюпак І. Метрологія координатно-часового простору

Проаналізовано результати метрологічної атестації фундаментальної геодезичної мережі Яворівського наукового геодезичного полігона за 2005-2013 рр. Координати пунктів геодезичної мережі визначаються з опрацювання 3–5-добових сесій GPS-спостережень. Зроблено висновок про внутрішню точність геодезичної мережі як робочого еталона на рівні 3×10-7.

 

 ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ 

 

Бринь М., Богомолова Н., Іванов В., Щербак Ю. Апріорна оцінка точності теодолітних ходів при виконанні додаткових лінійно-кутових вимірювань

Отримані формули обчислення середньої квадратичної похибки положення кінцевої точки ходу і довжини ходу при вимірюванні додаткових кутів через точку ходу, утворених напрямками на наступні за суміжними точками ходу вершини і відповідних довжин сторін, а також коли лінійно-кутові вимірювання виконані на кожній точці ходу таким чином, що утворюють «ланцюжок трикутників».

 

Бурак К., Ковтун В., Левицький Р., Ничвид М. Дослідження особливостей та точності побудови ЦМР за допомогою бікубічної сплайн-інтерполяції

Розглянуто методи представлення бікубічного сплайну.  Досліджено точність відтворення рельєфу за допомогою БСІ. Використовуючи статистичні показники доведено, що точність інтерполювання за допомогою БСІ не залежить від перепаду висот і від віддаленості від центру поверхні.

 

Приступа О.,  Крутянков І. Вплив температури на положення осі обертання обертової печі

Доведено важливість врахуваннярізної зміни температур під час переходу від холодного до гарячого стану печі, бо це суттєво впливає на положення осі обертання печі.

 

  КАДАСТР 

 

Калиніченко Ю. Метод узгодження розрахункових значень вартості земельних ділянок

Досліджено проблему узгодження розрахункових значень вартості земельних ділянок, отриманих за допомогою трьох методичних підходів: витратного, дохідного і порівняльного. Запропоновано метод розрахунку рівня значущості кожного з методичних підходів в остаточному значенні вартості, який дасть змогу зменшити ступінь суб’єктивізму при узгодженні результатів.

 

Перович І. Технологічна модель адміністрування земельними ресурсами

Запропоновано технологічну модель формування системи адміністрування земельних ресурсів. Дана модель включає цілу низку рентноутворюючих факторів: економічних, природніх, соціальних, інженерно-технічних, правових, екологічних, а також іншої статистичної інформації, що дозволяє на основі аналітичних та економіко-математичних методів сформувати об’єктивні та достовірні програми адміністрування земельними ресурсами окремих територій або адміністративно-територіальних утворень.

 

Рябчій В. А., Рябчій В. В. Про поділ земельних ділянок, які надані в оренду

У цій статті проаналізована існуюча ситуація в земельних відносинах, коли орендарі земельних ділянок, на яких розташовано їх нерухоме майно, продають не все майно, а тільки його частину. Розроблені пропозиції щодо поліпшення процедури і нормативно-правових актів України щодо цього питання з метою значного прискорення укладання та реєстрації нових договорів оренди.

 

Трегуб М.В., Трегуб Ю.Є. Обґрунтування методів управління земельними ресурсами промислових міст

Наведено результати аналізу та обгрунтування методів управління взагалі та запропоновано застосування економічних, планувальних, адміністративних, соціальних і екологічних методів управління земельними ресурсами в промислових містах.

 

Паламар А. Використання програмного комплексу SURFER при кадастровій оцінці земель розташованих в зоні впливу гірничо-металургійних підприємств

Розглянуто суть програмного комплексу Surfer його основні функції та характеристики. Виявлено, що врахування екологічного стану території при грошовій оцінці земель на території гірничопромислових комплексів є необхідною умовою для визначення їх достовірної вартості, зниження податкового тиску на забруднених землях. Проаналізовано використання сучасної техніки і новітніх інформаційних технологій при землевпорядкуванні та кадастрі. Наведене графічне зображення розподілу локального коефіцієнту Клк при нормативній грошовій оцінці земель.

 

 ФОТОГРАММЕТІЯ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА КАРТОГРАФІЯ 

 

Горб А., Єрьоменко Д. Сучасне геоінформаційне забезпечення будівництва в історичній частині міста

 Предложено применение современных геоинформационных технологий (лазерное сканирование, структурный мониторинг) при строительстве крупного объекта в исторической части города Харькова

 

Глотов В., Гуніна А. Аналіз літературних джерел. Можливості застосування безпілотних літальних апаратів для аерознімальних процесів 

У статті представлений критичний аналіз літературних джерел стосовно можливостей застосування сучасних БПЛА для великомасштабного аерознімання. Наведена розгорнута класифікація сучасних БПЛА та подані відповідні висновки та перспективи розвитку цього технологічного процесу.

 

Четверіков Б., Бабій Л. Методика створення історичного ситуаційного плану концентраційного табору “Stalag-328” (Цитадель) у Львові на базі архівних аерознімків

З розвитком цифрових технологій, ГІС-інструментарій може бути використаний для відображення історичної ситуації на сучасних картографічних матеріалах. Однією з важливих історичних пам’яток є концтабір Шталаг -328, розташований на «Цитаделі» у м.Львові. В роботі  інтерпретовано фрагмент архівного аеронімка м.Львова часів Другої світової війни, який отримано в 1944 році, і сумісно опрацьовано сучасне космічне зображення і архівні аерозображення за допомогою інструментарію ГІС. Отримано план концентраційного табору з позначеними місцями розстрілів та масових поховань військовополонених.

 

Іванчук О. Дослідження геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на РЕМ-106 І (Суми, Україна)

Приведені результати досліджень геометрич-них спотворень цифрових РЕМ-зображень, отрима-них на РЕМ-106І в діапазонізбільшеньвід М=1000х до М=25000х. Після врахування відносно незначних лінійних (масштабних) спотворень (∆М=±3%), залишкові нелінійні спотворення геометрії залишаються ще суттєвими – до ±1,5 мм (± 15 пікселів) для зображень розміром 120х90 мм. Методом поліноміальної апроксимації геометричні спотворення враховують, після чого їх залишкові величини не перевищують ±0,3 мм (±3 піксела). Це дозволяє отримувати просторові кількісні параметри мікроповерхонь дослідних об’єктів з високою точністю, зокрема, при збільшенні (масштабі) зображень М=1000х: mx= my= 0,1-0,2 мкм, mh(Z) = 1-1,5 мкм, а при М=25000х – mx=my=0,005-0,01 мкм, mh(Z)=0,1-0,2 мкм.

Мельник В., Шостак О. Фрактальна теорія ерозії грунту

Розглянуто питання застосування принципів фрактальної геометрії для ідентифікації та відображення ґрунту, як фрактального порового середовища. Проаналізовано можливість використання множини Кантора для опису механіки руйнування фрагментів ґрунту.

 

Бардиш Б., Бурштинська Х. Використання вегетаційних індексів для ідентифікації об’єктів земної поверхні

В роботі розглянуто 30 вегетаційних індексів, які використовують для отримання нових зображень. Їх згруповано за класами: індекси рослинності; індекси, які враховують вплив грунтової лінії; індекси, які враховують вплив атмосфери.

 ДИСКУСІЇ

 

Пилип’юк Р.Г., Пилип’юк Р.Р., Грицюк Т.Ю. Диференційні формули першого роду для розв´язку прямої геодезичної задачі в просторовій системі координат

Розглянута теорія визначення поправок до просторових геодезичних координат суміжної до вихідної точки геодезичної мережі за допомогою диференційних формул. Встановлено, що кінцеві значення поправок включають у собі складові, які враховують як зміни геодезичних координат у вихідній точці мережі, так і зміни топоцентричних просторових полярних координат у цій вихідній точці.

 

   

Тревого І., Ільків Є., Галярник М. Кадастр геодезичних пунктів 

Сучасний банк геодезичних даних  повинен включати всебічну інформацію про  геодезичний пункт. Для кращого використання геодезичних пунктів запропоновано нову нумерацію. Запровадження цієї системи суттєво залежить від виділення коштів місцевими органами на розвиток топографо-геодезичної діяльності.

 

Волосецький Б.  Геодезичний моніторинг переформувань елементів долинно-руслового рельєфу рік карпатського регіону

Розглядаються результати моніторингових робіт із дослідження переформувань долинно-руслового рельєфу рік Карпатського регону. За результатами повторних геодезичних спостережень виявлено зміни положення русел рік та деформацій морфофором рельєфу річкових долин внаслідок проходження паводків. Виявлено величини переміщень положення русел рік та наявність повененебезпечних ділянок.