Випуск І (31), 2016

ЗАХІДНЕ ГЕОДЕЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

Видається з 1996 р.

Періодичність видання – два випуски на рік

Випуск І (31), 2016

Присвячується професійному святу працівників

геології, геодезії і картографії України 

Головний редактор – доктор технічних наук, професор І.С. Тревого

Львів

Видавництво Львівської політехніки 2016

УДК 528; 361; 681; 332; 631

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженер­ної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографіч­них підприємств і відомств.

В этом выпуске сборника опубликованы новые результаты развития теории и методов исследования фигуры Земли и внешнего гравитационного поля, а также исследования в области использования GNSS-и GIS-технологий, в области ин­женерной геодезии, картографии, фотограмметрии икадастра.

Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов геодезического профиля, работников геодезических предприятий иведомств.

New results of the development of theory and practice in researches of the figure of Earth and gravity field are published in this issue of the article collection. Researches in the area of use of GNSS and GIS, in engineering geodesy, cartography, photogrammetry and cadastre. This article collection is for scientists, academies, PhD students of geodetic stream, and employees of geodetic companies and authorities.

Друкується за рекомендацією Правління Західного геодезичного товариства УТГК (протокол № 38(349) від 25.01.2016 р.) та Вченої ради Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” (протокол № 6(155) від 09.02.2016 р.)

Занесений МОН України до переліку фахових видань з технічних наук (наказ     № 747 від 13 липня 2015 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 8565 від 23.03.2004 р.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ТРЕВОГО І.С., д-р техн. наук, професор, Президент Українського товариства геодезії і картографії, декан Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” тел. +38-032 258-27-19, +38-050-370-64-02, e-mail: itrevoho@gmail.com

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ЗАБЛОЦЬКИЙ Ф. Д. (розділ “Геодезія, геодинаміка”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

КОСТЕЦЬКА Я. М. (розділ “Інженерна геодезія”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

ДОРОЖИНСЬКИЙ О.Л. (розділ “Фотограмметрія, геоінформаційні системи та картографія”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

ПЕРОВИЧЛ.М. (розділ “Кадастр”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка” 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

ГОЛУБІНКА Ю.І., канд. техн. наук, ст. викладач Національного університету “Львівська політехніка”,

тел. +38-067-782-65-82, e-mail: juliag@i.ua

ЧЛЕНИРЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

БУРШТИНСЬКА Х.В., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

ВАСЮТИНСЬКИЙ І.Ю., д.т.н., професор, завідувач кафедри МІГАіК (Росія);

ВОЛЧКО П.І., начальник відділу НВФ “Дока” (м. Львів);

ГЛОТОВ В.М., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

ҐЕГЕР В., докт.-інж., професор Вищої школи Нойбранденбурга (Німеччина);

ДЕНИСОВ О.М., канд. техн. наук, доцент, Національний університет “Львівська політехніка”

МАКСИМЧУК В.Ю., д-р фіз.-мат. наук, професор, директор Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України;

ПАХУТА А., доктор, професор, декан Варшавської Політехніки (Польща).

РАДЕЙ К.,  доктор, директор НДІГТК, м. Прага

САВЧУК С.Г., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

СОССА Р.І., д-р географ. наук,  директор ДНВП “Картографія” (м. Київ);

ТРЕТЯК К.Р., д-р техн. наук, професор, директор Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка”;

ЧЕТВЕРІКОВ Б.В., асистент, Національний університет “Львівська політехніка” (техн. секретар);

 

Адреса редколегії:

Західне геодезичне товариство УТГК, Інститут геодезії Національного університету “Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна, тел. +38-032-258-27-19, +38-032-258-22-34, +38-050-370-64-02

Е-mail: chetverikov@email.ua, juliag@i.ua

© Західне геодезичне товариство, 2016 © Національний університет “Львівська політехніка”, 2016

ОФІЦІЙНА ХРОНІКА, ОСВІТА, НАУКОВЕ, ВИРОБНИЧЕ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ 

Тревого І.,  Денисов О.,  Четверіков Б. Наукова, міжнародна і громадська діяльність Товариства у 2015 році
 В статті коротко наведені здобутки геодезичного товариства у 2015 році.
Тревого І., Третяк К., Задорожний В., Кілару В. Досягнення та інновації в галузі геоматики на INTERGEO-2015
Інформується про науково-технічну конференцію і потужну фахову геодезичну виставку на світовому конгресі INTERGEO-2015 (15-17  вересня 2015 р., Штутгарт, Німеччина)
 
Бурбан П., Раткевічс. А. Сучасні технології при створенні спільного геодезичного обгрунтування демаркації Державного кордону
У статті розглядається актуальність створення загального геодезичного обгрунтування демаркації державного кордону, а також сучасні технології геодезичних вимірювань для його реалізації.
Тревого І., Глотов В., Цюпак І., Задорожний В. Українсько-польська співпраця щодо актуальних проблем в інженерній геодезії
Повідомлено про  ХХІІ МНТК «Актуальні проблеми в інженерній геодезії»,  організованій комітетом геодезії Польської Академії наук, відділом геодезії і картографії Варшавської політехніки та Товариством польських геодезистів, яка відбулася 22-23 жовтня 2015 р. у Варшаві та Сєроцку, та участь в ній вчених Львівської політехніки.
Тревого I.,  Горб А.,  Мелешко О. Застосування мультистанції Leica MS60 в цілях проведення високоточного геопросторового моніторингу
Розглянуті та проаналізовані сучасні безконтактні координатно-вимірювальні системи швейцарської компанії Leica Geosystems, принцип дії яких базується на використанні лазерно–оптичних методів: трекери, лазерні сканери, тахеометри та мультистанції. Обґрунтовано пріоритет-ність застосування мультистанції Leica MS60 в цілях проведення високоточного геопросторового моніто-рингу у різних галузях виробництва великогабаритних та складних об’єктів і конструкцій, де необхідна висока точність вимірювання.
Терновий М. Інформаційне моделювання будівель і нові інструменти
У статті описані переваги приладів TOPCON при інформаційному моделюванні будівель
Тревого І., Третяк К., Задорожний В. Міжнародна співпраця в навчанні магістрів-геодезистів за програмами подвійних дипломів
Інформується про хід і особливості навчання студентів-магістрів Інституту геодезії Львівської політехніки у Вищій школі м. Нойбрандербург  (Університет прикладних наук), Німеччина.
Пересадько В., Прядка К. До проблем GNSS зйомки у крупних містах
Розглянута проблема здійснення зйомки з використанням супутникових технологій у містах та можливості обходу цієї проблеми шляхом застосування сучасних високоточних ГІС-приладів, проаналізовано тестовий проект зі знімання підземних приміщень.

 

 

ГЕОДЕЗІЯ

 

Тревого І., Цюпак І., Паляниця Б., Волошин В. Нові результати і перспективи досліджень на Яворівському науковому геодезичному полігоні
Аналізуються результати, отримані на основі GNSS-вимірів на пунктах робочих еталонів Яворівського НГП.

 

Тревого І., Ільків Є., Галярник М., Жовтуля О. Дослідження складу і мікроструктури металу стінових геодезичних знаків
Виконані і проаналізовані металографічні дослідження різних геодезичних знаків з терміном експлуатації 3, 40 і 80 років. Встановлено, що матеріали стінових знаків достатньо добре зберегли свою структуру і склад,  хоча перебували під дією чинників, що прискорюють деградаційні процеси. Також виявлені деякі відмінності, обумовлені різними умовами експлуатації.  Виконані дослідження вказують на необхідність розроблення єдиних вимог щодо матеріалів для виготовлення стінових реперів і марок, а також їх сертифікації.

 

Ярема Н., Кашинський Т., Согор А. Визначення зміни середнього рівня Балтійського моря за даними мареографічних спостережень
Визначено зміну середнього рівня Балтійського моря за період 1994-2012р.р. На першому етапі проведено лінійну оцінку тренду зміни середнього рівня Балтійського моря на  мареографічних станціях. Побудовано карту зміни середнього рівня Балтійського моря.
Матвієнко С., Прокопов О., Тревого І. Про можливість реалізації радіофізичного методу моніторингу гравітаційного поля Землі з використанням мережі ГНСС станцій
Розглянуто можливість визначення просторової структури гравітаційного потенціалу Землі радіофізичним методом в мережі ГНСС станцій. Наведено вихідні співвідношення, необхідні для аналізу вимог до точності вимірювань, здійснюваних при практичній реалізації запропонованого методу.
Доскіч С. Застосування програмного пакета GAMIT-GLOBK для створення регіональних комбінованих GNSS розв’язків
В ході досліджень було встановлено, що оцінка результатів отриманих з регіонального комбінованого розв’язку в програмному пакеті GAMIT-GLOBK і комбінованих розв’язків з центрів аналізу EPN в програмному пакеті Bernese дає схожі величини і є в межах норм EPN.
Целмс А., Русіне Я., Реке І. Дослідження національної геодезичної мережі з використанням методів ГНСС
З розширенням технологічних можливостей для геодезичних вимірювань великий вплив займає глобальна навігаційна супутникова система. Використовуючи ГНСС виконують вимірювання в двох горизонтальній і вертикальній площинах – координати і висоти точок. Метою дослідження є визначення точності виміряних точок з використанням GNSS статичним методом в чотирьохгодинній сесії.
Літинський В., Перій С., Тарнавськнй В., Літинський С. Спосіб дослідження ходу фокусувальної лінзи зорових труб нівелірів
Проаналізовано способи визначення поправки у відліки спричинені похибкою за перефокусування зорових труб нівелірів. Показано, що за запропонованою методикою можна визначити не тільки поправку у відлік через похибку за перефокусування, але і без додаткових вимірювань знайти вільний від впливу рефракції кут “і” нівеліра для різних плеч нівелювання. Завдяки знайденому куту “і” його величину можна уводити в пам’ять нівеліра перед відлічуванням рейок і таким чином вилучити похибку у відліку спричинену похибкою за перефокусування зорових труб нівелірів.
 

 ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ 

 

Горб О., Буряченко М., Єрьоменко Д. Можливості обробки даних лазерного сканування сучасними програмними продуктами 
Розглянуто сучасні програмні продукти 3D моделювання з можливістю використання даних лазерного сканування. Проаналізовано основні можливості і функції програм. Представлені приклади їх використання.
Мороз О., Корлятович Т., Покотило І., Фис М. Порівняльний аналіз двох способів геометричного нівелювання – “із середини” та “вперед-назад”
Виконано вимірювання двома способами геометричного нівелювання «із середини» та «вперед-назад» на геодезичному полігоні в Шацьку. За отриманими результатами вимірів було зроблено порівняльний аналіз двох методів «із середини» та «вперед-назад». Встановлено, що спосіб геометричного нівелювання «вперед-назад» відповідає точності та вимогам геометричного нівелювання ІІІ класу.
Андрушенко В., Ващенко В., Поляковська Л., Смірнов Є. Про додаткові вимірювання на лінійному базисі
У 2009 році на навчально-науковому геодезичному полігоні Львівського національного аграрного університету було побудовано лінійний базис 2-го розряду, призначений для метрологічної атестації різних геодезичних приладів. На ньому виконані деякі попередні спостереження.
 

  КАДАСТР 

 

Парсова В., Бержіна М., Янкава А., Стойко Н. Як зареєструвати кадастрові об’єкти, розташовані у морській акваторії?
У статті оцінюється необхідність кадастрового обліку структур, розташованих у морській акваторії, зібрана інформація про такі об’єкти, аналізується існуючий процес кадастрового обліку та підготовлені пропозиції щодо розмежування кадастрових територій у морській території.
Сидоренко В., Паламар А. Особливості формування міських територій у промислових регіонах України
Розглянуті аспекти функціональної та просторової структури використання земель України. Звернуто увагу на закономірності територіального розподілу видів використання міських земель. Проаналізована особливість розвитку формування міських територій в гірничопромислових регіонах, що являється однією з найважливіших економічних передумов. Описано найбільш гострі проблеми розвитку промислових міст України.
Стадніков В. Концептуальні основи розроблення регіональної автоматизованої системи містобудівного кадастру Одеської області
Визначені основні принципи створення і ведення автоматизованої системи містобудівного кадастру для регіонального, районного та міського рівнів.
Мартинюк Т., Маланчук М. Розрахунок комплексного індексу цінності території

Розкрито суть впливу комплексного індексу цінності території на визначення нормативної грошової оцінки. Дослідження показали що навіть незначне коливання значення комплексного індексу цінності території дає різницю в ціні в середньому від 1 до 2% за 1 м2.

 ФОТОГРАММЕТІЯ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА КАРТОГРАФІЯ 

 

Глотов В., Марусаж X. Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери
Представлено спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери, особливістю якого є технологічність та уніфікованість приладів, що застосовуються для реалізації способу.
Четверіков Б., Бабій Л. Визначення меж стародавніх поховань за архівними аеро- та картографічними матеріалами
В статті розглянуто проблематику руйнації старовинних єврейських цвинтарів з плином часу та запропоновано методику визначення їх меж з використанням архівних аеро- та картографічних матеріалів. Подано програмне забезпечення, яке доцільно використовувати для такого роду задач.
Баумане В., Цинтіна В., Лапіна А. Застосування даних дистанційного зондування для визначення деградації земель
У статті розглядаються можливості застосування даних дистанційного зондування для визначення деградації земель шляхом аналізу супутникових зображень і ортофотокарти.
Іванчук О. Математична модель взаємозв’язку просторових координат точок мікроповерхні дослідного об’єкта з відповідними їх координатами на РЕМ-стереозображеннях
На підставі перспективно-афінного відображення отримано формули зв’язку просторових координат точок мікроповерхні з відповідними їх координатами на цифрових РЕМ-знімках стереопари для трьох основних випадків РЕМ-знімання: рівномірно-відхиленого, нормально-конвергентного та конвергентного. Виконано експериментальне дослідження точності отримання координат X, Y, Z мікроповерхні хромованої сталі за допомогою запропонованих формул на підставі вимірів стереопар, які отримані на РЕМ JSM 7100F при збільшенні М=750х і кутах нахилу гоніометричного столика в діапазоні від 0° до 8°. Підтверджена коректність приведених формул і доцільність їх використання в РЕМ-фотограмметрії для отримання кількісних параметрів мікроповерхонь дослідних об’єктів з необхідною точністю.
Король П., Волошин В. Використання тороїдальних поверхонь під час розроблення математичних основ географічних карт України
Доведено можливість та доцільність використання апсидальних поверхонь обертання як проміжних при переході від сферичної поверхні до площини карти. Виконано повне аналітичне дослідження видозміненої ізометричної ортографічної проекції на половині нахиленого і розвернутого тора, а також побудовано макети картографічних сіток проекції для карт світу і України.
Мельник В., Піекунова О. Фрактальний аналіз неоднорідних структур із застосуванням методу варіограм
В статті розглянуті питання фрактального аналізу неоднорідних структур. Метод базується на опрацюванні інтенсивностей цифрових зображень аерокосмознімків. Пропонується фрактальну розмірність Хаусдорфа–Безиковича визначати із застосуванням методу варіограм. При аналізі неоднорідних структур зображення важливим питанням є визначення границь (країв) окремих областей (сегментів) зображення. В статті детально розглянуто алгоритм розв’язання цього питання.
Погорслов В., Шавук В. Теоретичне обгрунтування способу вимірювання висот будинків за одиничним супутниковим зображенням
У статті розглянуто теоретичне обгрунтування способу вимірювання висот будівель за одиночним супутниковим зображенням
Савчук Р. Обґрунтування показників ефективності системи забезпечення установи спеціальними картами та фотодокументами про місцевість
У статті проведено аналіз функціонування системи забезпечення спеціальними картами і фотодокументи про місцевість провідних країн світу, основних завдань топогеодезичного забезпечення установи і вимог до топогеодезичного забезпечення. Визначено й обґрунтовано показники ефективності системи забезпечення установи спеціальними картами і фотодокументи про місцевість.
Савчук Р. Математична модель системи забезпечення установи спеціальними картами, що виготовляються завчасно
У статті розроблено математичну модель системи забезпечення установи спеціальними картами, що виготовляються завчасно методом усереднення по траєкторіях, що дозволяє врахувати реальний стан системи на формальній мові зміни подій або станів, визначаючи надійність як коефіцієнт збереження ефективності
Бурштинська X., Денис Ю., Мадяр Ю., Поліщук Б. Методика двоетапної класифікації лісів за космічними зображеннями високого розрізнення
Розглянуто та реалізовано методику двоетапної класифікації лісів Прикарпатського регіону з використанням космічного знімка, отриманого в літній період із супутника QuickBird-2. Методика полягає у використанні лісових масок для класифікації за алгоритмом максимальної вірогідності. Точність визначення площ становить 1-8%. Оцінку точності визначення площ здійснено на підставі завіркової інформації.
Янчук О., Янчук Р., Шмиговський О., Ковалець А. Мобільна система збирання даних на основі АгсGIS для обліку біорізноманіття рослинного світу Рівненського природного заповідника
Наведено досвід створення геоінформаційної системи для збору даних про розташування рідкісних видів рослин на території Рівненського природного заповідника. Описано основні функції системи реалізованої на базі програмного забезпечення ArcGIS. Представлено можливості мобільного збору та редагування інформації при використанні сервісу ArcGIS Online та додатку Collector for ArcGIS.
Абдаллах Р., Четверіков Б. Дослідження динаміки розвитку дорожньої мережі Іраку на прикладі м. Сулейманія
 Запропоновано технологічну схему аналізу розвитку дорожньої мережі м.Сулейманія за різночасовими космічними знімками. Згідно неї векторизовано та порівняно дорожню мережу м.Сулейманія за 2003 та 2013 роки. Встановлено, що кількість нових доріг міста за 10 років зросла на 45%.

 ДИСКУСІЇ

 

Малашевський М. Дослідження інвестиційної привабливості земельної ділянки комерційного використання
Розглянуті деякі аспекти формування ринку землі в Україні. Досліджено  ринок нерухомості, та проведено аналіз інвестиційної привабливості земельних ділянок в місті в різних територіальних зонах міста. Проведено розрахунок чотирьох об’єктів за результатами яких запропоновано шляхи використання земельної ділянки під об’єктом нерухомості.