Випуск ІІ (36)

ОФІЦІЙНА ХРОНІКА, ОСВІТА, НАУКОВА, ВИРОБНИЧA ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Тревого І., Савчук С., Четверіков Б. Міжнародна науково-технічна конференція «Геофорум 2018»
Подано огляд сучасного стану та перспектив розвитку геодезичних, картографічних та кадастрових робіт в Україні за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції “Геофорум-2018”, що відбулася 18–20 квітня 2018 р. у Львові–Брюховичах–Яворові.
 
Малюк О. Розвиток НІГД в Україні
Подано інформацію про структуру Держгеокадастру України та розвиток Національної інфраструктури геопросторових даних.
 
Тартачинська З. До 50-ліття геодезичного полігону в м. Бережани
Розглянуто основні передумови виникнення навчально-наукового геодезичного полігона в м. Бережани, його структуру, значення для навчання студентів, науки і виробництва.
 
 ГЕОДЕЗІЯ ТА ГЕОДИНАМІКА
Джуман Б. Застосування другого методу Неймана до сферичних функцій на сферичній трапеції
Розглянуто використання сферичних функцій на сферичній трапеції для моделювання регіонального гравітаційного чи магнітного поля. Ці функції формують ортогональну за вагою систему функцій на довільній сферичній трапеції. У зв’язку з цим розроблено методику використання квадратурних формул Гаусса (другого методу Неймана) для моделювання регіонального потенціального поля на довільній сферичній трапеції із використанням сферичних функцій. Встановлено, що ряд числового інтегрування з використанням квадратурних формул Гаусса в цьому випадку збігається доволі повільно. Незважаючи на це, такий підхід дає змогу використовувати діагональну матрицю нормальних рівнянь для обчислення невідомих коефіцієнтів шуканої моделі.
 
Тревого І., Ільків Є., Галярник М. До питання зняття інформації із «закритих» геодезичних пунктів
Встановлено, що виконання будівельних робіт, зокрема, облицювання й утеплення будівель (споруд), влаштування нових та відновлення доріг та доріжок призвело до закриття багатьох геодезичних пунктів. Ускладнюють цю проблему невирішені юридичні питання користування і власності щодо забезпечення функціонування ДГМ. Для розв’язання цієї задачі запропоновано використати технології мікрогеофізики, а також розробити відповідні юридичні документи.
 
Неежмаков П., Прокопов А., Тревого И. К теории градиентного метода определения среднеинтегрального показателя преломления воздуха при дальномерных измерениях на приземных трассах
Виконано аналіз точності градієнтного методу визначення середньоінтегрального показника заломлення повітря під час віддалемірних вимірювань на приземних трасах. Показано можливість модифікації цього методу на випадок нерівномірного розбиття вимірюваної траси точками, в яких визначають локальні значення показника заломлення.
 
Перій С., Фис М., Согор А., Согор М. Побудова площини нормального перерізу для виконання тригонометричного нівелювання за просторовими вимірюваннями GNSS
Побудовано площину нормального перерізу та одержано результати обчислень прямокутних координат точки перетину двох прямих, що належать цій площині, а також значення кута між цими прямими.
 
Савчук С., Цвікляк Я. Стабільність реалізації ETRS89 на національному рівні
Розглянуто основні вимоги до сучасних реалізацій референцних систем координат. Серед них важливе місце займає їх довготривала стабільність, яка характеризується можливістю прогнозувати координати опорних пунктів, що закріплюють координатну систему, на задану епоху. Офіційна трансформація EUREF недостатня на окремих ділянках європейського континенту, оскільки не враховує внутрішніх деформацій, спричинених немодельованими ефектами різного характеру та масштабів. У статті на прикладі використання семипараметричного трансформування Гельмерта показано, що для урахування тектонічних ефектів та вертикальних рухів можуть застосовуватися різні параметри на окремі часові інтервали.
 
Пазяк М., Заблоцький Ф. Особливості вертикального розподілу вологої складової зенітної тропосферної затримки в середніх і тропічних широтах
Досліджено вертикальний розподіл вологої складової зенітної тропосферної затримки (ЗТЗ) за даними аерологічних станцій у середніх і тропічних широтах та виконано порівняння цих величин з відповідними значеннями вологих складових ЗТЗ, отриманих з ГНСС-спостережень. До кожної з дев’яти аерологічних станцій підбирали найближчі активні референцні ГНСС-станції із відомими зенітними тропосферними затримками. Різницю висот між аерологічними та ГНСС-станціями нівелювали інтерполюванням. За аналітичною моделлю Saastamoinen обчислювали гідростатичні складові ЗТЗ. Потім ці значення гідростатичних складових віднімали від повних зенітних тропосферних затримок, виведених із ГНСС-вимірювань, в результаті чого отримали значення вологих складових ЗТЗ.
 
 ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ
Тревого І., Звягіна М., Ванчура О. Методика спостережень за деформаціями морських гідротехнічних споруд геодезичними методами
Розроблено методику геодезичних вимірювань під час спостережень за осіданнями та горизонтальними зміщеннями елементів морської гідротехнічної споруди з урахуванням того, як дотримувались вимоги до основних допусків окремо до кожного циклу спостережень. Розв’язано задачі врівноваження та оцінки точності.
 
Сикал С. Основні положення щодо сучасного стану нормативних документів на залізницях України
Проаналізовано сучасний стан нормативних документів (інструкцій, технічних вказівок, правил і технологій виконання робіт на залізниці та положень), висвітлено їх суть, основні досягнення та окреслено питання, не вирішені в них.
 
ФОТОГРАММЕТІЯ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА КАРТОГРАФІЯ
Третяк С. Моніторинг планових зміщень русел правобережних приток річки Дністер
Розглянуто планові зміщення та зміни русла річок Лімниця та Бистриця, які є одними з найбільших приток Дністра. Моніторинг здійснено за 106-літній період на підставі топографічних карт, космічних знімків, карти четвертинних відкладів, карти ґрунтів з різних часових періодів. Дослідження проведено для всієї довжини русел річок Лімниця та Бистриця від витоків річок до їх гирла у місці впадіння у річку Дністер. Виявлено особливості змін для трьох різних частин річок: гірської, горбистої з болотистою рівниною та рівнинної. Для гірської частини русла річок за 106-літній період залишились майже незмінними, для другої частини характерна багато¬рукавність та заболоченість, найсуттєвіші планові зміщення русел характерні для третьої рівнинної частини. Ці зміщення спричинені як природними, так і антропогенними чинниками. На цій ділянці річок горизонтальні зміщення досягають 490 м (р. Лімниця), до 579 м (р. Бистриця).
 
Четверіков Б., Рега Р. Методика створення цифрової моделі місцевості центральної частини міста Львова
Розглянуто метод створення цифрової моделі місцевості центральної частини міста Львова, об’єкти якої належать до історико-культурної спадщини українського народу і внесені до реєстру ЮНЕСКО. ЦММ побудовано засобами програмного пакета Google SkrechUp за допомогою технології “match photo”.
 
Колб І. Методика створення засобами геоінформатики картографічного шару контурів будівель за матеріалами великомасштабного аерознімання місцевості з БПЛА
Висвітлено методологію оброблення хмари 3D точок, яка отримана у результаті фотограмметричного оброблення великомасштабних аерознімків із БПЛА для автоматизованого отримання контурів будівель.
 
Гаврюшин О. Геоінформаційне картографування змін адміністративно-територіального поділу Дніпропетровщини
Проаналізовано процес виявлення змін за різночасовими адміністративними картами. Запропоновано створення у ГІС карт локалізації змін для унаочнення розбіжностей змісту різночасових адміністративних карт. Виділено види змін адміністративно-територіального поділу. Розроблено умовні позначення для різних видів адміністративних змін. Запропоновано методику автоматизованого укладання шарів карти локалізації адміністративних змін.
 
Мельник В., Муляр Н., Расюн В. Інваріанти ПТК як критерії картографічної коректності архівних топокарт
Розглянуто питання комплексної оцінки якості архівних топокарт, топопланів тощо. Проаналізовано тензорні чинники картографічної коректності архівних картматеріалів. Виконано оцінювання трансформації растрового й оригінального картматеріалу. Зроблено висновок про доцільність застосування поліноміальної апроксимації другого та третього степенів. Проілюстровано за коректними топографо-геодезичними даними стабільність планів твердих контурів (ПТК). Зроблено висновок про ефективність застосування фільтрації Колмогорова–Вінера.
 
Радзій І., Заяць І., Третяк С. Дослідження зміщень русла ріки Дністер засобами ГІС технологій
Розглянуто основні причини виникнення зміщень та меандрування русла річки Дністер. Моніторинг проведено на ділянці від смт. Розвадів до м. Галич. Визначено коефіцієнти звивистості окремих ділянок русла річки Дністер, які є значними, що свідчить про меандрування русла ріки.
Колб І., Тревого І., Лісняков С. Дослідження методів виконання геодезичних обчислень в сучасних геоінформаційних системах
Досліджено методи виконання геодезичних обчислень у сучасних геоінформаційних системах. Описано створене програмне забезпечення для ArcGIS, яке виконує та візуалізує розрахунок геодезичних задач. Це створює передумови для створення спеціальних інструментів для автоматизації обчислень та використання їх результатів сумісно із середовищем ГІС.
 
КАДАСТР
Бухальська Т., Дець Т. Оцінка шкоди заподіяної державі унаслідок незаконного видобування бурштину на території Володимирецького району Рівненської області
Проаналізовано розвиток порушених земель унаслідок несанкціонованого видобування бурштину на території Володимирецького району Рівненської області. Виконано розрахунок збитків, заподіяних державі унаслідок незаконного видобування бурштину та втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених погіршенням якості земель на землях сільськогосподарського призначення державної власності на території Каноницької сільської ради Володимирецького району.
 
Пересоляк Р. Невикористаний потенціал технології xml для цілей електронного документообігу в сфері землеустрою
Основна мета статті – розроблення мови розмітки та формату кадастрового формату файла обміну на її основі. В результаті було розроблено мову UCML. Отримані результати покращують якість кадастрових файлів обміну.
 

 ДИСКУСІЇ ТА ПЕРСОНАЛІЇ

 Літинський В., Перій С., Кочан І., Бабій Л. До унормування геодезичної термінології
У багатьох наукових джерелах: наукових статтях, виступах на конференціях, у словниках, підручниках, посібниках часто вживають, на нашу думку, неточні, деколи зрусифіковані вирази. Крім цього, деякі наукові назви та терміни різні автори трактують по-різному. У статті розглянуто термінні вислови, які найчастіше трапляються в українській геодезичній літературі, і, переважно, стосуються теодолітів та електронних тахеометрів. Уточнено трактування деяких науково-технічних термінів, які використовують для означення основних понять, пов’язаних із теодолітами та електронними тахеометрами. Запропоновано власний погляд щодо написання низки часто вживаних геодезичних термінів українською мовою, а також пропозиції щодо внесення деяких коректив як до самих наукових назв, так і до їхнього трактування, оскільки вважаємо, що українська геодезична терміносистема потроху удосконалюється, уточнюється, набуває національних ознак, прозорої мотивації. Уточнено, коли можна використовувати такі поняття, як візирна вісь і лінія візування; колімація і колімаційна похибка; місце нуля і відлік місця нуля тощо. Правильно вживати таке поняття, як константа комплекту чи приладова поправка комплекту тахеометр–відбивач; вплив зовнішніх умов чи вплив зовнішнього середовища на результати вимірювань; збільшення зорової труби, крат чи разів. Пояснено, як впливає нахил горизонтальної осі кутомірного приладу на результати вимірювання горизонтальних кутів і що є причиною нахилу осі. Спрощено формулу регресії для оцінювання точності вимірювання ліній електронними тахеометрами, а також змінено підхід щодо визначення експериментальних адитивної та мультиплікативної середніх квадратичних похибок виміру віддалі. Запропоноване, на нашу думку, правильне україномовне написання деяких термінів та їхнє трактування дадуть змогу використовувати цю роботу під час написання наукових статей, методичних матеріалів, навчальних посібників та Державних стандартів. Крім цього, переклад англійською мовою розглядуваних термінів може допомогти студентам та аспірантам під час вивчення англійської мови.
 
Голубінка Н., Голубінка Ю., Литвин О. Продуктивні словотвірні моделі термінів у науках про Землю
Розглянуто продуктивні словотвірні моделі, використані для творення термінології наук про Землю. Під час аналізу термінів виявлено найчастіше вживані суфікси та префікси, схарактеризовано безафіксний спосіб, осново- і словоскладання, абревіацію, вказано особливості творення лексико-семантичним способом.
 
Козаку Роману Ільковичу 70 років