Випуск ІІ (32), 2016

ЗАХІДНЕ ГЕОДЕЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

Видається з 1996 р.

Періодичність видання – два випуски на рік

Випуск ІІ (32), 2016

Присвячується 25-річчю Українського товариства

геодезії і картографії та ІІІ-у його з’їзду

 

Головний редактор – доктор технічних наук, професор І.С. Тревого

Львів

Видавництво Львівської політехніки 2016

УДК 528; 361; 681; 332; 631

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженер­ної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографіч­них підприємств і відомств.

В этом выпуске сборника опубликованы новые результаты развития теории и методов исследования фигуры Земли и внешнего гравитационного поля, а также исследования в области использования GNSS-и GIS-технологий, в области ин­женерной геодезии, картографии, фотограмметрии икадастра.

Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов геодезического профиля, работников геодезических предприятий иведомств.

New results of the development of theory and practice in researches of the figure of Earth and gravity field are published in this issue of the article collection. Researches in the area of use of GNSS and GIS, in engineering geodesy, cartography, photogrammetry and cadastre. This article collection is for scientists, academies, PhD students of geodetic stream, and employees of geodetic companies and authorities.

Друкується за рекомендацією Правління Західного геодезичного товариства УТГК (протокол № 43(354) від 15.06.2016 р.)  та Вченої ради Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” (протокол № 11(160) від 22.06.2016 р.)

Занесений МОН України до переліку фахових видань з технічних наук (наказ     № 747 від 13 липня 2015 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 8565 від 23.03.2004 р.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ТРЕВОГО І.С., д-р техн. наук, професор, Президент Українського товариства геодезії і картографії, декан Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка” тел. +38-032 258-27-19, +38-050-370-64-02, e-mail: itrevoho@gmail.com

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ЗАБЛОЦЬКИЙ Ф. Д. (розділ “Геодезія, геодинаміка”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

КОСТЕЦЬКА Я. М. (розділ “Інженерна геодезія”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

ДОРОЖИНСЬКИЙ О.Л. (розділ “Фотограмметрія, геоінформаційні системи та картографія”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”;

ПЕРОВИЧЛ.М. (розділ “Кадастр”), д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка” 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

МАЛАНЧУК М.С., канд. техн. наук, доцент Національного університету “Львівська політехніка”, тел. +38-097-960-83-37, e-mail: malanchuk.mari@gmail.com

ЧЛЕНИРЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

БУРШТИНСЬКА Х.В., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

ВАСЮТИНСЬКИЙ І.Ю., д.т.н., професор, завідувач кафедри МІГАіК (Росія);

ВОЛЧКО П.І., начальник відділу НВФ “Дока” (м. Львів);

ГЛОТОВ В.М., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

ҐЕГЕР В., докт.-інж., професор Вищої школи Нойбранденбурга (Німеччина);

ДЕНИСОВ О.М., канд. техн. наук, доцент, Національний університет “Львівська політехніка”

МАКСИМЧУК В.Ю., д-р фіз.-мат. наук, професор, директор Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України;

ПАХУТА А., доктор, професор, декан Варшавської Політехніки (Польща).

РАДЕЙ К.,  доктор, директор НДІГТК, м. Прага

САВЧУК С.Г., д-р техн. наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка”;

СОССА Р.І., д-р географ. наук,  директор ДНВП “Картографія” (м. Київ);

ТРЕТЯК К.Р., д-р техн. наук, професор, директор Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка”;

ЧЕТВЕРІКОВ Б.В., канд. техн. наук, викладач, Національний університет “Львівська політехніка” (техн. секретар);

 

Адреса редколегії:

Західне геодезичне товариство УТГК, Інститут геодезії Національного університету “Львівська політехніка” вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна, тел. +38-032-258-27-19, +38-032-258-22-34, +38-050-370-64-02

Е-mail: chetverikov@email.uamalanchuk.mari@gmail.com

© Західне геодезичне товариство, 2016 © Національний університет “Львівська політехніка”, 2016

ОФІЦІЙНА ХРОНІКА, ОСВІТА, НАУКОВЕ, ВИРОБНИЧЕ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ 

Тревого І., Денисов О.  Діяльність Українського товариства геодезії і картографії у 2011-2016 роках
 Наведено інформацію про всі види діяльності Українського товариства геодезії і картографії у 2011-2016 роках  
 
Тревого І., Савчук С., Денисов О., Четверіков Б. Міжнародна науково-технічна конференція «Геофорум 2016»
 Подано огляд сучасного стану та перспективи розвитку геодезичних, картографічних та кадастрових робіт в Україні за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум 2016», що відбулася 13-15 квітня 2016 р. у Львові- Брюховичах – Яворові.
 
Войтенко С.,  Шульц Р. Сучасна інженерна геодезія. Виклики та нові горизонти
 У статті наведено короткий історичний огляд розвитку інженерної геодезії. Визначено основні етапи розвитку інженерної геодезії. На основі аналізу змісту інженерної геодезії та сучасних наукових знань отримано сучасне визначення інженерної геодезії як окремої прикладної науки. Виконано аналіз завдань інженерної геодезії, проаналізовано зміни, що відбулися у методах та способах виконання інженерно-геодезичних робіт. Визначено основні проблеми, вирішення яких потребує сучасна інженерна геодезія та наведено перспективи подальших досліджень.
Тревого І., Ковтун В. 10 років співпраці з УТГК
Наведено досвід плідної співпраці з УТГК в різноманітних інженерних послугах в галузі проектування та будівництва, інженерної геодезії, маркшейдерії та топографії.
Тревого I., Ільків Є., Галярник М. Моніторинг стану пунктів геодезичної мережі України з використанням соціальних мереж
 Запропоновано вдосконалити проект громадського руху для оперативного стеження за станом пунктів Державної геодезичної мережі України. Рекомендовано доповнити інформацію про геодезичні пункти, що наведені у розроблених сайтах. Наведена технологія збирання інформації для наповнення відповідних сайтів.
Перович І. Напрямки розвитку кадастрової системи України
 В публікації здійснено бачення розвитку кадастру та кадастрової системи України. Кадастр буде багатоцільовим у форматі 3d або 4d.
Важливе місце в суспільному житті знайдуть кадастрові системи, які будуть в публічному доступі в режимі on-line. В такі системи будуть інтегровані бази даних інших інформаційних реєстрів. Зокрема, реєстри прав власності, оцінки нерухомості тощо.
Дрбал А. Чеський і австрійський математик і геодезист Ян Голфелд (1750-1814) в Галичині і у Львові
 Описано життєвий шлях, професійну і педагогічну діяльність чеського і австрійського математика і геодезиста професора д-ра Яна Голфелда (1750-1814). Особливу увагу звернуто на його діяльність в Галичині і у Львові.
Ярема Н.,  Іванчук Д.,  Приступа О. Географія студентів Інституту геодезії НУ «Львівська політехніка» на прикладі Львівської області
 Виконано тематичне картографування та аналіз географії студентів Інституту геодезії НУ «Львівська політехніка» на прикладі Львівської області з 2010р. по 2015р.

 

ГЕОДЕЗІЯ

 

Купко В., Тревого І., Цисак Я., Неєжмаков П., Олейник А., Занимонский Є., Цюпак І. Геодезія і метрологія великих довжин і коротких векторів. Експерименти і еталони
 Співставлено результати вітчизняних експериментів в області метрологічного забезпечення вимірювань великих довжин. Представлена концепція міжнародного еталона і показані можливості використання в його складі українських геодезичних полігонів.

 

Гавриленко Д. ВПЛИВ ВІДСТАНЕЙ МІЖ БАЗОВИМИ СТАНЦІЯМИ І СУПУТНИКОВИМ ПРИЙМАЧЕМ НА ТОЧНІСТЬ КООРДИНАТНИХ ВИЗНАЧЕНЬ В RTK-РЕЖИМІ.
 У статті розглядається питання точності визначення координат в RTK-режимі при використанні перманентних базових станцій, зокрема, залежність помилок визначення координат від відстані до одиночної базової станції. Експериментальні дослідження виконані з використанням станцій мережі SystemNet в діапазоні від 6 до 235 км. Результати виконаних робіт дозволили встановити, що основний вплив на точність позиціонування надають систематичні помилки. Для забезпечення сантиметрової точності координування відстані до базової станції не повинні перевищувати 30-40 км. З урахуванням перекриття зон від окремих станцій можна вважати, що відстані між ними повинні складати не більше 60-80 км.

 

Раткевичс А., Целмс А., Кукуле І. Підготовка геодезичної основи для демаркації державного кордону
У статті розглядається досвід практичного використання геодезичної основи для демаркації державного кордону Латвії з сусідніми країнами.
Доскіч С. Математичні принципи створення комбінованих GNSS розв’язків
В ході досліджень було розглянуто математичні принципи створення комбінованих розв’язків та запропоновано комбінування на рівні окремих сесій GNSS спостережень (днів) та на рівні багаторічних GNSS спостережень. Для реалізації цих розв’язків рекомендовано використовувати програмний пакет GAMIT/GLOBK.
 Досин С. Мареографічний метод визначення вертикальних рухів земної кори – аналіз впливу природних і техногенних факторів
 Пояснено важливість та актуальність моніторингу рівня океанів та морів. Спостереження за рівнем моря – це не лише метод дослідження зміни рівня морів та океанів, це й метод дослідження рухів земної кори на прибережних територіях. Приведено методики визначення параметрів вертикальних рухів земної кори на основі даних рівня моря. Висвітлено фактори, які впливають на зміну рівня водної поверхні. Вказано числові параметри факторів та можливу величину внеску кожного з них в зміну рівня моря. Проведено класифікацію факторів, що впливають на зміну рівня океанів та морів.

 ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ 

 

Григоровський П. Загальні принципи вибору ефективної системи геодезичних спостережень при експлуатації будівель і споруд з врахуванням критерію уразливості.

Розглянуті загрози пошкодження будівель і споруд. Показана можливість обґрунтованого вибору  методів інструментального контролю за параметрами будівель, споруд і території забудови  на прикладі вибору ефективної системи геодезичних спостережень з врахуванням критерію уразливості будівель в процесі їх експлуатації.
 
   

  КАДАСТР 

 

Самойленко Л. Проблеми оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та можливі шляхи їх вирішення (на прикладі м. Березань Київської області)
Стаття присвячена  дослідженню оновленої нормативної грошової оцінки земель м. Березань 2014 року, відповідності її соціально-економічним умовам міста. Встановлені основні проблеми, що виникли внаслідок оновлення, фактори що їх спричинили. Запропоновані шляхи вирішення для забезпечення обґрунтованих розмірів платежів, в розрахунку яких використовується показники нормативної грошової оцінки земель.
Ямелинець С.,  Приступа О.,  Балян А.,  Ямелинець Т. Застосування стереотопографічного методу в інвентаризації земель
Запропонавано нову методику швидкого та якісного здійснення інвентаризації всіх земель України , за результатами якої можна отримати загальну державну кадастрову цифрову  інвентаризаційну карту, яка служитиме основою для створення кадастрової комп’ютерної системи фіксації майнових та правових відносин власності.
Ефендян П. Про переваги застосування ландшафтно-басейного землеустрою в гірничих районах
 В статті розглянуто застосування ландшафтно-басеного підходу для землеустрою у гірничих районах.

ФОТОГРАММЕТІЯ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА КАРТОГРАФІЯ 

 

Чабанюк В.,  Дишлик О. До питання реляційної картографії
У статті розглядаються некласичні картографічні яви­ща – такі, як картографічні платформи і сучасні електронні атласи. Ці явища стали неймовірно по­ширеними в останні роки, тому картографічна на­ука  має звернути на них увагу. Проте виявилось, що для роботи з вищезгаданими явищами недостат­ньо знань і методологій класичної картографії. Щоб усунути цю суперечність, авторами пропонується новий напрямок теоретичної картографії –  «реля­ційна картографія». Область дослідження реляцій­ної картографії визначається як різні повторювані відношення між шарами, картами, всередині і між картографічними системами.
Четверіков Б., Ковальчук Н. Методика визначення спалених пожежами територій за космічними знімками
В статті розглянуто методику визначення площ пошкоджених пожежами територій на основі опрацювання космічного зображення використовуючи бібліотеку комп’ютерного зору та дерева рішень.
Кіріяк В., Власенко А. Порівняльний аналіз картографічних проекцій для території Республіка Молдова
У даній статті представлені результати дослідження картографічної проекції Меркатора для великомасштабного картування території Молдови з метою зменшення деформації на краях зон.
Мельник В.,  Піскунова О.,  Вакулюк Л. Принципи фрактальності механізмів генези біолітів
 Розглянуто застосування принципів фрактальної геометрії для оцінки механізмів генези біолітів. Пропонується одновимірна теоретико–феноменологічна модель, яка дозволяє отримати функції висот і АКФ. Для двовимірного простору розглянута ймовірнісна комп’ютерна модель на основі принципів броунівського руху. Емпіричну 3D модель пропонується отримувати із застосуванням сучасних РЕМ. Для всіх розглянутих моделей отримані вирази їх фрактальних розмірностей.